Evolució del deute

Font: Tresoreria
Data última actualització: Agost 2019

El deute viu inclou les operacions de crèdit i els avals de les operacions de crèdit del grup municipal format per l’Ajuntament i els seus ens dependents. Actualment tenen operacions concertades l’Ajuntament i la societat municipal Gramepark S.A.

Evolució del deute viu

Evolució de la ràtio d’endeutament

Evolució del deute total per habitant