Pla de Millora Urbana per a l'ajust d'alineacions al carrer Jaén

codi Municipal: PU-228/PM

Objecte: El present PMU té per objecte realitzar un ajust de les alineacions previstes pel planejament vigent al carrer Jaén i als xamfrans del carrer Rellotge per adequar-les als límits reals de les parcel·les consolidades per l’edificació. Aquest ajust no suposa cap alteració significativa de l’ordenació i aprofitament actuals, ni suposa cap disminució de superfície del sòl qualificat com a sistemes públics.

  • codi RPUC: 2022 / 079343 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 31/01/2023.
  • Data publicació (DOGC): 04/05/2023.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: