Consell de les Dones per la igualtat

Consell de les Dones
Darrer Consell de les Dones, el passat 29 de gener a la Sala de Plens de l'Ajuntament

Amb l’objectiu de fer visible la presència i diversitat de les dones, fomentar i incrementar la seva participació a tots els nivell i àmbits socials, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha potenciat el Consell Municipal de les Dones, constituït el juny de 2002, després de tot un procés de participació amb les entitats de la ciutat.
El Consell de les Dones és un òrgan consultiu i informatiu de l’Ajuntament, i també d’assessorament i redacció de propostes i plans d’actuació, per fer efectiu el principi d’igualtat home-dona en tots els àmbits de la vida política, econòmica, cultural educativa i social del municipi de Santa Coloma de Gramenet.
El Consell de les Dones, per decisió del plenari celebrat el 30 de novembre del 2011, va passar a denominar-se Consell de les Dones per la Igualtat.
Al llarg d’aquest temps, s’han constituït  diferents comissions de treball:

  • La Comissió per al 8 de Març. Es reuneix amb l’objectiu d’organitzar i posteriorment valorar les Jornades commemoratives del Dia Internacional de les Dones, el 8 de març. Al llarg d’aquest període, hi ha hagut la voluntat declarada que des d’aquesta comissió es continuïn treballant les temàtiques vinculades amb la igualtat de gènere al llarg de tot l’any. Sota la premissa de què no és necessari que tots els grups preparin algun acte o activitat per encabir-la en les Jornades, ja que els diferents temes tractats, com ara la lluita per la igualtat o la visibilització de les dones, també es poden treballar programant activitats al llarg de l’any.
  • La Comissió de Salut i Gènere. Donada la tradicional preocupació dels grups de dones de Santa Coloma pels aspectes relacionats amb la salut, l’objectiu d’aquesta comissió és treballar per disminuir les desigualtats de les dones en aquest àmbit.
  • La Comissió d’Actuacions en contra de la Violència. Té l’objectiu de promoure actuacions de prevenció i rebuig davant les situacions de violència contra les dones a la ciutat. Es reuneix per organitzar els actes commemoratius entorn al 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència vers les dones, i la idea és que des d’aquesta comissió es continuïn treballant les temàtiques vinculades amb la violència masclista al llarg de tot l’any (com ara els partits de futbol femení contra la violència masclista organitzats anualment per la Coordinadora d’associacions de dones).
  • La Comissió per la Recuperació de la Memòria Històrica de les Dones. Aquesta comissió es va crear al 2013. Té el seu origen en la comissió ad hoc que es va constituir per l’homenatge a Francisca López Caballero, el qual va tenir lloc el 8 de març de 2012, en el marc de les Jornades de les Dones. Es va pensar aleshores que s’havia d’aprofitar tot el material que va sortir d’aquelles reunions, socialitzant-lo i posant-lo a l’abast. L’altre motiu va ser el convenciment que cal treballar perquè dones com ella no caiguin en l’oblit. La reunió constituent d’aquesta comissió va tenir lloc el dia 18 d’abril de 2013. Posteriorment, s’ha reunit el dia 2 de juliol de 2013 i el  4  de juny del 2014.

Cada comissió de treball, en funció dels projectes desenvolupats, es reuneix un promig d'entre dos i quatre cops a l'any.

Consell de les Dones por la igualdad

Consell de les Dones
Último Consell de les Dones, el pasado 29 de enero en la Sala de Plens del Ayuntamiento

Con el objetivo de hacer visible la presencia y diversidad de las mujeres, fomentar e incrementar su participación en todos los niveles y ámbitos sociales, el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ha potenciado el Consell Municipal de les Dones, constituido en junio de 2002, después de todo un proceso de participación con las entidades de la ciudad.

El Consell de les Dones es un órgano consultivo e informativo del Ayuntamiento, y también de asesoramiento y redacción de propuestas y planes de actuación para hacer efectivo el principio de igualdad hombre-mujer en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y educativa y social del municipio de Santa Coloma de Gramenet.

El Consell de les Dones, por decisión del plenario celebrado el 30 de noviembre del 2011, pasó a denominarse Consell de les dones per la Igualtat. A lo largo de este tiempo, se han constituido diferentes comissiones de trabajo:

 

  • La Comisión por el 8 de Marzo. Se reune con el objetivo de organizar y posteriormente valorar las Jornadas conmemorativas del Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo. A lo largo de este periodo, ha habido la voluntad declarada que desde la comisión se continue trabajando las temáticas vinculadas con la igualdad de género a lo largo de todo el año. Bajo esta premisa de que no es necesario que todos los grupos preparen  algún acto o actividad para encajarla en las Jornadas, ya que los diferentes temas tratados, como la lucha por la igualdad o la visibilización de las mujeres, también se pueden trabajar programando actividades a lo largo del año.            
  • La Comisión de Salud y Gènero. Dada la tradicional preocupación de los grupos de mujeres de Santa Coloma por los aspectos relacionados con la salud, el objetivo de esta comisión es trabajar para disminuir las desigualdades de las mujeres en este ámbito.
  • La Comisión de Actuaciones en contra de la Violencia. Tiene el objetivo de promover actuaciones de prevención y rechazo ante las situaciones de violencia contra las mujeres en la ciudad. Se reúne para organizar los actos conmemorativos en torno al 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres, y la idea es que desde esta comisión se continúen trabajando las temáticas vinculadas con la violencia machista a lo largo de todo el año ( como los partidos de fútbol femenino contra la violencia machista organizados anualmente por la Coordinadora de asociaciones de mujeres).
  • La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de las Mujeres. Esta comisión se creó en 2013. Tiene su origen en la comisión ad hoc que se constituyó por el homenaje a Francisca López Caballero, el cual tuvo lugar el 8 de marzo de 2012, en el marco de las Jornadas de las mujeres. Se pensó entonces que tenía que aprovechar todo el material que salió de aquellas reuniones, socializándose el y poniéndolo al alcance. El otro motivo fue el convencimiento de que hay que trabajar para que mujeres como ella no caigan en el olvido. La reunión constituyente de esta comisión tuvo lugar el día 18 de abril de 2013. Posteriormente, se reunió el día 2 de julio de 2013 y el 4 de junio de 2014.

Cada comisión de trebajp, en función de los proyectos desarrollados, se reune un promedio de entro dos y cuatro veces al año.

Reglament del Consell

Document del reglament
Cliqueu a la imatge per descarregar el reglament del Consell de les Dones

Reglamento del Consell

 Documento del reglamento
Clicar en la imagen para descargar el reglamento del Consell de les Dones