Eleccions europees 2024

El dia 9 de juny del 2024 se celebraran eleccions al Parlament Europeu.
Els ciutadans de la UE, no espanyols, residents a Espanya, podran votar a les eleccions al Parlament Europeu de 9 de juny de 2024 si estan inclosos en el cens electoral vigent d'aquestes eleccions i són més grans el dia de la votació. Per a la inclusió al cens electoral vigent de les eleccions es requereix la inscripció prèvia al Padró municipal i haver manifestat la seva voluntat d'exercir el dret de sufragi actiu a les eleccions al Parlament Europeu a Espanya.


• Manifestacions de voluntat de vot a Espanya per a les eleccions al Parlament Europeu
Les declaracions formals de manifestació de voluntat de vot a Espanya per a les eleccions al Parlament Europeu es poden fer per internet, correu postal o personalment a l'Ajuntament de residència de forma contínua:

a) Per internet:

Els ciutadans de la UE residents a Espanya poden manifestar la seva intenció de votar a Espanya a les eleccions al Parlament Europeu (i també a les eleccions municipals si ho desitgen) per internet si accedeixen al tràmit de la Seu Electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística(INE ). INE - Seu Electrònica - Manifestació de voluntat d'exercir a Espanya el dret de sufragi actiu a les eleccions municipals i al Parlament Europeu per part dels ciutadans de la Unió Europea residents a Espanya. Presentació mitjançant el sistema cl@veu.

b) A l'Ajuntament de residència:

Mitjançant l'emplenament de l'imprès de declaració formal, model CERE.DFA (-1 castellà, -2 bilingüe castellà català, -3 castellà euskera, -4 castellà gallec i -5 castellà valencià), disponible a IDA_CELEC > Documentació, per a descàrrega per Ajuntament , que a més el mateix interessat pot descarregar-se de la seu electrònica de l'INE a l'adreça: INE - Seu Electrònica - Manifestació de voluntat d'exercir a Espanya el dret de sufragi actiu a les eleccions municipals i al Parlament Europeu per part dels ciutadans de la Unió Europea residents a Espanya. L'acreditació d'identitat es pot fer, a més de la targeta d'estranger on figura el NIE, amb el document d'identitat o passaport del país d'origen.

• Termini

La manifestació de voluntat de votar a Espanya té caràcter permanent mentre linteressat resideixi a Espanya, llevat de sol·licitud formal en un altre sentit. Perquè tinguin efecte en el cens electoral vigent de les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny de 2024, les altes a Padró i les declaracions formals s'han de fer com a tard el dia 30 de gener de 2024. Les manifestacions presentades després del 30 de gener de 2024, incloses les que poguessin presentar-se per reclamació a les dades d'inscripció al cens electoral, no s'incorporaran al cens vigent de les eleccions de 9 de juny de 2024.