Convocatòria d'eleccions generals del 10 de novembre

Consulta del cens electoral

ANUNCIS

Exposició cens electoral
El proper  dia 10 novembre se celebrarà Eleccions Generals 2019 (10N)
Del  30 de setembre fins al 7 d’octubre estan exposades al públic les llistes del cens electoral perquè les persones que observin errades, puguin formular reclamacions. Els interessats hauran de portar el DNI, passaport o permís de conduir i adreçar-se a l’Ajuntament (OIAC), Plaça de la Vila, 1, de dilluns a divendres de 9:00 a 17:30 hores.


Sorteig per a la formació de meses electorals
Un cop convocades les Eleccions Generals 2019 Reial Decret  551/2019, de 24 de setembre . De conformitat amb allò que preveu l’article   26.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general (LOREG), modificada per la Llei 2/2011 de 28 de gener, que atribueix als Ajuntaments la formació de les Meses Electorals, sota la supervisió de la Junta Electoral de Zona, es fa públic que el sorteig per a la formació de les meses electorals corresponents a les Eleccions Generals 2019, que tindran lloc el  dia 15 d’octubre a les 10:00 hores, al Ple Municipal.

Imatge votació