Amb una superfície d’11 hectàrees, la principal característica del parc és la seva proximitat al riu, la qual cosa li confereix un caràcter d’element de connexió entre la ciutat i l’espai fluvial. Té forma de quadrat irregular amb un disseny geomètric de línies molt marcades. Un passeig central, que segueix la traça del carrer de Victor Hugo, marca la divisòria entre dos sectors de característiques diferents. El primer, més proper a la muntanya, amb una gran plaça i vegetació; el més baix i proper al riu, amb un gran llac i predomini d’espècies vegetals de ribera.