Població en general

Atenció a les necessitats bàsiques (alimentació)

 • Programa municipal d'aliments solidaris
 • Menjador social
 • Àpats a domicili
 • Altres necessitats bàsiques

Prestacions econòmiques

 • Ingrés Mínim Vital
 • Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
 • Prestacions econòmiques de carácter social
 • Habitatge i pobresa energética

 

 

Atenció a les necessitats bàsiques (alimentació)

Els EBAS gestionen l’assignació de recursos bàsics, com aliments i roba, davant situacions de necessitat social en aquest àmbit i si es compleix les condicions recollides al Reglament municipal de prestacions socials.

El Servei compta amb diversos recursos per donar resposta a aquesta tipologia de necessitats:

 • Programa municipal d'aliments solidaris
 • Menjador social
 • Àpats a domicili
 • Altres necessitats bàsiques

Programa municipal d'aliments solidaris

El Programa municipal d’aliments solidaris ofereix aliments bàsics a les persones i/o famílies que tenen dificultats econòmiques. S’ofereix un lot d’aliments amb una periodicitat quinzenal que s’adapta en funció del nombre de persones que conviuen al domicili i dels productes de temporada.

Destinataris/àries

Persones empadronades a Santa Coloma des de fa més de sis mesos, en situació de manca de recursos o vulnerabilitat social, que compleixin les condicions recollides al Reglament municipal d’ajuts socials.

Com sol·licitar el Servei

L’assignació d’aquest recurs es farà previ diagnòstic social dels EBAS i/o del Departament d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència i Adults Vulnerables.

Es recomana demanar cita prèvia

Menjador social

El menjador social és un servei municipal destinat a persones de la ciutat que es troben en una etapa d'especial dificultat per cobrir les seves necessitats bàsiques, com és l'alimentació. Els usuaris i les usuàries del menjador social disposen d’un servei complementari de dutxa, bugaderia, i atenció personalitzada.

El servei es dóna en dues modalitats diferents:

 • Menjar per emportar

 • Dinar presencial al menjador

Destinataris/àries

Ciutadania que presenti una situació de manca de recursos per poder fer-se el menjar o necessita disposar de lloc on menjar i altres serveis complementaris (dutxes, bugaderia,..) i que compleix les condicions recollides al Reglament municipal de prestacions socials. (inserir vincle al doc del Reglament)

Com sol·licitar el Servei

L’assignació d’aquest recurs es farà previ diagnòstic social dels EBAS i/o del Departament d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència i Adults Vulnerables.

Es recomana demanar cita prèvia

Ubicació del menjador social

Àpats a domicili

Aquest Servei ofereix àpats a domicili a persones grans o amb situació de dependència, que tinguin dificultats per comprar i/o cuinar els aliments.

Destinataris/àries

Persones grans i/o adults en situació de dependència sense possibilitats d’elaborar els aliments per manca de capacitat o mitjans adequats.

Com sol·licitar el Servei

L’assignació d’aquest recurs es farà previ diagnòstic social dels EBAS i/o del Departament d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència i Adults Vulnerables.

Es recomana demanar cita prèvia

Altres necessitats bàsiques

Els Serveis Socials informen, orienten i fan derivació cap a entitats que poden donar suport a la ciutadania en altres situacions de necessitat.

 Destinataris/àries

Persones en situació de manca de recursos o vulnerabilitat social, que compleixin les condicions recollides al Reglament municipal d’ajuts socials.

Com sol·licitar el Servei

L’assignació d’aquest recurs es farà previ diagnòstic social dels EBAS i/o del Departament d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència i Adults Vulnerables.

Es recomana demanar cita prèvia  

 

 

 

Prestacions econòmiques

INGRÉS MÍNIM VITAL

QUÈ ÉS L'INGRÉS MÍNIM VITAL?

L'Ingrés Mínim Vital és una prestació adreçada a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i no tenen recursos econòmics bàsics per cobrir les seves necessitats bàsiques.

Es configura com a dret subjectiu a una prestació econòmica, que forma part de l'acció protectora de la Seguretat Social, i garanteix un nivell mínim de renda als que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica. Persegueix garantir una millora real d'oportunitats d'inclusió social i laboral de les persones beneficiàries.

Opera com una xarxa de protecció dirigida a permetre el trànsit des d'una situació d'exclusió a una participació en la societat. Contindrà per a això en el seu disseny incentius a l'ocupació i la inclusió, articulats a través de diferents fórmules de cooperació entre administracions.

QUANT ES POT COBRAR?

El mínim o "sòl" garantit, són 462 euros al mes per a un adult que visqui sol. Aquesta xifra variarà segons una sèrie de variables, com el nombre de persones (tant adultes com menors) que resideixin a la llar i també segons cada Comunitat Autònoma.

El topall d'aquesta renda serà de 1.015 euros, però pot ser complementada per les rendes d'inserció que tenen al seu torn les comunitats.

QUINS REQUISITS TÉ?

En primer lloc, els sol·licitants han de ser majors de 23 anys (o de 18, si es té a càrrec un fill). En segon, el Govern ha establert fins a 14 tipus de llindars, en funció de les característiques de cada llar i potencial beneficiari. Aquesta renda mínima està lligada al nivell d'ingressos i el patrimoni de cada sol·licitant.

COM HO SOL·LICITO?

El sol·licitant haurà d'accedir a través de la seu electrònica a la Seguretat Social. 

QUAN HO PUC SOL·LICITAR?

Es pot començar a sol·licitar a partir del 15 de juny i que el cobrament serà retroactiu a aquesta data inicial.

COM ES MESURARÀ EL PATRIMONI?

En presentar la sol·licitud, s'analitzarà que el sol·licitant no superi el topall de patrimoni fixat per a optar a la prestació. El límit de patrimoni fixat per a una persona que viu sola són de 16.614 euros fins a un màxim de 41.196 euros (si es van sumant altres residents en la llar).

 +INFORMACIÓ

 

Renda garantida de ciutadania (RGC)

La Renda Garantida de Ciutadania és una prestació social subjectiva de naturalesa econòmica i percepció periòdica que té com a finalitzat desenvolupar la promoció de la persona i el seu apoderament i superar les condicions que l’han dut a necessitar aquesta prestació. L’administració responsable de la seva concessió o denegació és la Generalitat de Catalunya.

Els Serveis Socials de l’Ajuntament assumeixen tasques d’informació, d’establiment del pla de millora en aquells casos que es derivin des del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i de seguiment del citat pla.

Destinataris/àries

Majors de 23 anys, residents durant els 24 mesos anteriors a Catalunya, no disposar d’ingressos, rendes o recursos mínims, durant els sis mesos anteriors i no ser beneficiàries d'una prestació pública o privada de servei residencial permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari.

Com sol·licitar el Servei

S’ha de demanar cita prèvia al SOC al telèfon 900 400 012 o a la web www.rendagarantida.cat

Els Serveis Socials municipals orienten, assessoren i fan el seguiment dels plans d’inclusió.

 

Prestacions econòmiques de caràcter social

La ciutadana o el ciutadà que presenti una situació de necessitat social i compleixi les condicions recollides al Reglament municipal de prestacions socials, podran tenir accés a prestacions econòmiques i materials de caràcter puntual, destinades a pal·liar situacions bàsiques de subsistència, de necessitat i d’urgència, segons les següents modalitats:

 • Prestacions econòmiques d’urgència social
 • Prestacions econòmiques destinades a prevenir, pal·liar i evitar situacions d’exclusió social

Destinataris/àries

Persones empadronades a Santa Coloma durant els períodes de carència que determinin els diferents protocols segons la modalitat de la prestació.

Com sol·licitar el Servei

L’assignació d’aquest recurs es farà previ diagnòstic social dels EBAS i/o del Departament d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència i Adults Vulnerables.

Es recomana demanar cita prèvia

 

Informació relacionada:

 

Habitatge i pobresa energètica

 

 

 

 

 

   1.  Atenció a persones en risc de perdre l’habitatge

Els Serveis Socials, en coordinació amb l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) atenen a les persones que es troben en risc de perdre l’habitatge i donen orientació i suport en els tràmits que la ciutadania ha de fer en aquestes situacions, i promouen ajuts de suport i gestionen possibles alternatives. En situacions d’urgència, promouen accions de suport a les famílies i allotjament d’urgència.

Destinataris/àries

Persones i famílies en situació de risc de perdre l’habitatge que viuen a Santa Coloma, previ diagnòstic del servei.

Com sol·licitar el Servei

A l’EBAS i/o al Departament d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència i Adults Vulnerables.

Es recomana demanar cita prèvia

   

 2.  Habitatge social

Els Serveis Socials promouen l’accés de la ciutadania que ho precisa a habitatges socials en coordinació amb l’Oficina Local d’Habitatge (OLH).

La possibilitat d’accés a un recurs d’habitatge sempre està condicionat a la disponibilitat d’aquest recurs per part del Servei.

Destinataris/àries

Persones i famílies en situació de risc de perdre l’habitatge que viuen a Santa Coloma.

Com sol·licitar el Servei

A l’EBAS i/o al Departament d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència i Adults Vulnerables.

Es recomana demanar cita prèvia

 

   3.  Servei de detecció i reducció de la pobresa energètica

El nou servei municipal de detecció i reducció de la pobresa energética, en què es coordinen els Serveis socials, Habitatge i altres serveis de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, neix per combatre la situación de pobresa energética, garantir els drets que contempla la legislació vigent pel que fa a l'accés als subministraments bàsics, i millorar l'eficiència de les llars del nostre municipi, posant especial interés en les llars més vulnerables.

Es posaran en marxa mesures de prevenció de la pobresa energética a les llars de la ciutat i amb especial atenció a les persones vulnerables (infants, malalts, gent gran, etc.), la sensibilització de la población sobre l'eficiència en el consum energètic, per tal d'estalviar fent-ne un ús responsable, la prevenció davant situacions de pobresa energética a través de la coordinació amb altres serveis del territorio i millorar la gestió energética de les llars de la ciutat i augmentar l'eficiència.

 

Destinataris/àries

Persones i famílies amb dificultats per fer-se càrrec del cost del subministrament bàsic i que s'ajustin a les condicions dels ajuts.


Com sol·licitar el Servei

El punt del servei es troba a Gramepark, plaça d’en José Cámara de la Hoz, s/n.

 

L’horari és dilluns i dijous de 09:00 hores fins les 15:00 hores; dimarts i dimecres de 09:00 hores fins les 18:00 hores; i el divendres de 09:00 hores fins les 14:00 hores.

Telèfon de contacte: 93 385 94 56

Mail de contacte: pobresaenergetica@gramepark.cat

 

Informació relacionada