Si patim són danys, retards o pèrdues d'equipatge durant generalment tindrem dret a una compensació però dependrà de les condicions del viatge i/o danys/pèrdua. A més, per poder rebre-la haurem d’assegurar-nos de poder justificar la facturació de l'equipatge i les despeses derivades dels danys o pèrdues.

A tenir en compte:

-        El transportista serà responsable dels nostres equipatges facturats mentre els tingui en custòdia, és a dir, des de la facturació fins al lliurament.

-        En el cas de l’equipatge de mà serà el passatger qui haurà de demostrar la culpa del transportista o els seus agents.

-        Les problemàtiques que ens podem trobar en la facturació d’un avió són danys, deterioraments però també retards o pèrdues.

-        Els objectes fràgils, diners, obres d’art o altres objectes de valor no es poden facturar i en cas de fer-se si hi ha danys o pèrdua d’aquests equipatges la companyia quedarà exempta de responsabilitat i per tant no haurà d’abonar indemnització alguna.

-        Si és detecta un  problema relacionat amb l’equipatge, caldrà adreçar-nos al mostrador i fer una denúncia prèvia escrita que tindrà el nom de P.I.R (propety irregularity report).

-        A més caldra que fem una reclamació davant la companyia per la qual tenim un termini determinat:

o   Danys: dins els 7 dies posteriors a la recepció de l’equipatge danyat.

o   Retard o pèrdua: dins dels 21 dies posteriors al lliurament de l’equipatge o a la data en què es consideri perdut.

-        La compensació dependrà de les circumstancies de l'incident i per això, cal que conservem tots els tiquets de les despeses imprescindibles que hem hagut de fer.