Una oferta  o promoció és quan l’empresa ofereix unes condicions més avantatjoses en la compra d’un producte o contractació d'un servei comparades amb les que normalment comporta.

A tenir en compte:

-        Els avantatges són vinculants des de la seva publicitat, així, com a persones consumidores podrem demanar el seu compliment.

-        La informació que contenen no pot induir a la confusió ni a l’engany, ha de ser suficient, objectiva, veraç i autèntica, per tal que les persones consumidores ens fem la idea real de la oferta o promoció.

-        Quan es fa publicitat d’una oferta s’haurà d’indicar com a mínim la durada d’aquesta, els responsables, l’avantatge que suposa, les condicions i els requisits per obtenir-la.

-        Podria ser, que per una mala previsió de l’empresa a l’hora d’adquirir el bé o servei, no se’ns pugui aplicar l’oferta o promoció, aquesta ens haurà d’informar del nostre dret d’adquisició amb les condicions  de la oferta o semblants i ens lliurarà un full d’encàrrec en el que s’indiqui el dret a obtenir els béns o serveis promocionats i la data en que es farà efectiu.

-        Tenen consideració de pràctiques deslleials les practiques enganyoses, ja sigui per acció o omissió, i les pràctiques agressives (assetjament, coacció, força o influència indeguda), aquestes pràctiques es podran reclamar i també denunciar.

-        El preu ha d’indicar l’import total a satisfer, amb tot inclòs, i amb l’obligació d’estar desglossat en els diversos conceptes que el formin (comissions, impostos, mà d’obra,…).

-         Les despeses addicionals no poden ésser calculades prèviament se n'ha d'indicar l'existència i el mètode de càlcul.

-        Si la oferta o promoció consisteix en una reducció del preu caldrà indicar aquesta reducció informant del preu normal o habitual i del preu reduït o el percentatge de reducció del preu.

-        En les ofertes de llançament on el bé o servei no hagi estat abans a la venda s'ha d'indicar en la publicitat i en els cartells aquesta condició, per mitjà de l'expressió "oferta de llançament".

-        Si el preu no acompleix amb aquestes condicions també podrem presentar una reclamació i una denúncia.