La contractació de serveis bancaris és possiblement un dels temes de mes complexitat.

A tenir en compte:

-        L’ entitat bancària o la financera ens ha de lliurar informació pre-contractual així podrem fer-nos la idea exacta del que ens estan oferint.

-        La informació pre-contractual ens l'han de lliurar gratuïtament i ha de ser clara, oportuna, suficient, objectiva i no enganyosa. A més, ens l’hauran de lliurar amb una antelació mínima necessària.

-        Previ a la signatura  hem revisar detingudament el contracte i comprovar que tot sigui correcte,  d’acord amb el document pre-contractual, si és així signarem el contracte.

-        Una vegada signat el contracte,  l’ entitat  bancària o financera ens ha de lliurar-ne una còpia.

-        La documentació lliurada ha de estar redactada en termes comprensibles fàcil i clarament llegibles i en un suport durador (normalment és en paper o per via electrònica). És important conservar tota aquesta documentació,

-        Els serveis financers son un servei basic i universal, per tant, un compte corrent basic (per les operacions senzilles i sense cap tipus de remuneració) es un dret al que totes les persones hauríem de tenir accés 

-        Les comissions és poden modificant però que sempre s’hauran d’informar i han de correspondre a serveis prestats,  sol·licitats i/o acceptats.

-        Existeixen molts tipus de targetes que corresponen a una diversitat de productes: targetes de dèbit les que  gastem els diners que tenim  al compte bancari amb el límit dels fons que aquesta tingui i les de crèdit, que aplacen el cobrament del que haguem pagat a la data que s’hagi fixat (normalment als primers dies del mes següent),

-        També existeixen les targetes revolving,  són targetes de crèdit en què la persona usuària disposa d'un límit de crèdit determinat que pot retornar a terminis, per mitjà de quotes periòdiques baixes, que poden ser fixes o bé un percentatge del deute existent. A més, a mida que la persona consumidora va retornant capital, pot tornar-ne a disposar novament, generant nous interessos. Per tant, és equiparable a una línia de crèdit permanent, amb el perill que el deute, així com els interessos, les comissions i altres despeses generades, vagin augmentant de manera indefinida