Una assegurança és un contracte en el que el servei contractat és la garantia de la cobertura d'un risc definit inclòs en aquest. El risc pot ser molt variat, es pot assegurar des d’un vehicle fins a un habitatge o un animal. El contracte d’assegurança s’anomena pòlissa i la persona titular del contracte seria el prenedor, que pot ser diferent del beneficiari, i del assegurat.

A tenir en compte:

-        La prima és el que paguem pel contracte i  que normalment es anual.

-        La majoria de contractes son anuals i es renoven automàticament per períodes també anuals ja que els contractes solen incloure aquesta clàusula de renovació. Ara bé, es pot fixar un altre durada sempre que s’indiqui a les condicions de la pòlissa.

-        Podem oposar-nos a la renovació de la pòlissa però ho haurem de fer per escrit (a poder ser d’una manera fefaent) i amb una antelació de mínim un mes abans de la data de venciment, si ho fem després la companyia tindrà dret a prorrogar el contracte.

-        Si l’entitat és qui no vol renovar el contracte ho haurà de comunicar de manera escrita, que quedi constància de la seva recepció i amb una antelació de mínim dos mesos al venciment del contracte.

-        També ens podran donar de baixa l'assegurança per incompliment per part nostra.

-        No ens poden modificar el contracte  durant la duració contractada,  del mateix. Qualsevol modificació  l’asseguradora l’ ha de comunicar dos mesos abans al venciment del contracte. Sinó estem d’acord sinó podem donar de baixa la nostra assegurança.

-        la pòlissa ha tenir les condicions generals i particulars, això  inclou totes les cobertures i exclusions es important  llegir-la en deteniment per tal de conèixer la cobertura que tenim.

-        Hem de tenir en compte que abans de contractar ens faran una oferta que tindrà una vigència mínima de 15 dies (20 en el cas d’una assegurança obligatòria de vehicles automòbils) i en aquest període haurem de formalitzar el contracte, a partir d'aquí ja tindrem l’assegurança en vigor.

-        Hi ha assegurances (normalment les de salut) que tenen un període de carència, es a dir, durant un període de temps establert no es poden fer servir els serveis contractats.

-        Habitualment en diversos tipus d'assegurances existeix un concepte anomenat franquícia, amb el qual l'assegurat es fa càrrec, fins determinat import detallat a la pòlissa, de les despeses originades pel sinistre, mentre que la resta corre a càrrec de l’asseguradora.
Aquesta pràctica es habitual mercat assegurador ja que abarateix la prima de l'assegurança.