L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet aprova el pressupost més elevat de la seva història.

Aquest pressupost garantirà els objectius de l’equip de govern de lluita contra els impactes de la crisi. Els comptes per a l’exercici de 2024 moderen la fiscalitat. En total, el pressupost s’apropa als 150 milions d’euros, el més elevat de la seva història.

El ple ordinari corresponent al mes de desembre celebrat aquesta tarda ha aprovat amb caràcter definitiu el pressupost general de la corporació, és a dir, Ajuntament i societats municipals, i que ascendeix a 149.173.794,51 € a l’apartat d’ingressos i a 148.652.284,74 € pel que fa a les despeses. La diferència positiva és conseqüència dels lleugers superàvits que presenten les empreses municipals Gramepark i Grameimpuls. S’ha d’aclarir que les societats municipals poden presentar pressupostos desnivellats, cosa no que no passa amb l'Ajuntament en què ingressos i despeses han de ser els mateixos.

Per ordre d’aprovació, el Ple Municipal ha donat llum verda a la proposta d’aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals i Preus Públics per al proper exercici 2024. Recordem que van ser aprovats inicialment pel Ple el passat 19 d’octubre i que un cop expirat el termini de 30 dies hàbils d’exposició pública s’han resolt les diferents al·legacions presentades.

En aquest sentit, han presentat reclamacions els grups municipals de VOX, Partit Popular, ERC i una persona particular. S’ha realitzat l’audiència pública i s’han mantingut reunions amb diferents entitats com la FAVGRAM.

De les al·legacions presentades, un grup s’han rebutjat per ser fora de normativa o perquè no han estat compartides per l’equip de govern. D’altres, però, s’han acceptat com la que afecta la taxa reguladora per a la utilització dels equipaments musicals. L’Ajuntament tindrà una taxa per la utilització i un preu públic per aquells serveis com formació musical, casals, publicacions, etc. , és a dir, aquelles activitats o serveis que es presten també pel sector privat.

Moderació o congelació de taxes

Fruit de l’estimació parcial de les reclamacions presentades s’aproven unes ordenances fiscals i preus públics  que es caracteritzen per:

 • Una actualització moderada de determinades tarifes i de l’IBI amb l’objectiu de dotar mínimament de recursos a la corporació a fi de garantir el funcionament dels serveis davant l’augment de les despeses de funcionament.
 • La introducció de les actualitzacions i adequacions normatives corresponents així com aquelles normes dirigides a millorar la coordinació i gestió amb l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària.
 • I la incoació d’un expedient d’aprovació provisional per aprovar una ordenança específica reguladora del recàrrec sobre l’IBI dels habitatges desocupats amb caràcter permanent.

Pel que fa a les empreses municipals, Grameimpuls congela les tarifes dels centres d’empresa i Gramepark actualitza preus dels aparcaments de rotació un 2,5%. Els preus subjectes a contracte s’actualitzen amb les condicions pactades, normalment IPC. La taxa de grua augmenta un 2,5%, la zona blava d’aparcament passa d’1,35 €/hora a 1,45. Els serveis de l’Escola de Música puja un 2,5% i els d’Escoles Bressol augmenten un 4,3%.

En resum, es manté la congelació de tots els impostos, a excepció de l’IBI que s’augmentarà el tipus aproximadament un 5%, passant el tipus del 0,569 a 0,597.  Aquesta és una mesura totalment necessària atenent que, per exemple, en aquests últims 11 anys el tipus ha disminuït un 27% mentre que l’IPC augmentava un 24,70%. A més, s’estableixen límits a la bonificació del 50 per cent de la quota líquida de l’impost pels immobles destintats a habitatge, en els quals s’hagi instal·lat un sistema d’aprofitament tèrmic o elèctric amb l’objectiu d’evitar que el benefici fiscal sigui superior al cost de la inversió. S’actualitza el mòdul base de l’impost sobre construccions (ICIO), s’ajusta el mètode de càlcul de la taxa de mercats i es retira el pla de xoc destinat a pal·liar els efectes de la pandèmia.

El pressupost, el més elevat de la història del municipi

L’aprovació inicial del Pressupost general del municipi per al 2024 va ser al ple del 7 de novembre. Després, l’acord ha estat exposat públicament 15 dies hàbils amb al·legacions presentades pels grups municipals d’ERC i PP.

Pel que fa als números definitius, a l’import de l’aprovació inicial s’han afegit les subvencions atorgades a favor de l’Ajuntament durant el període d’elaboració de l’expedient així com alguns ajustaments tècnics, resultant un pressupost consolidat de quasi 149 milions d’euros (Ajuntament més ens dependents), sent el pressupost definitiu de l’Ajuntament de 134.014.165,89 euros. (170.000 euros més aproximadament respecte a l’aprovació inicial).

Amb aquesta proposta per l’exercici 2024, s’aposta per unes línies marcadament socials que prioritzen:

 • Els programes de promoció social i les polítiques d’igualtat.
 • L’educació.
 • El benestar comunitari i el manteniment de l’espai públic (neteja i manteniment).
 • La Seguretat ciutadana.
 • Les polítiques d’Habitatge.
 • La Promoció de l’ocupació.

 

Aquesta orientació dels comptes municipals es traduirà en accions concretes, com ara: l’increment d’activitats destinades a la lluita contra la violència masclista i les destinades a promoure la igualtat d’oportunitats de les dones, 10 noves places d’efectius per a la policia local, ampliació de l’Escola de Restauració de Santa Coloma al recinte universitari de Torribera,  una despesa del 16% per a la nova contractació de neteja arribant a quasi 21 milions d’euros, manteniment d’edificis i sistemes d’ombres als patis escolars, 3,95 milions destinats a les escoles bressol, 700.000 programes de reutilització de llibres i adquisició d’ordinadors per als i les escolars, més actuacions en matèria d’habitatge i 14 milions destinats a polítiques actives d’ocupació a la ciutat.  Del total aprovat avui es destinarà a Solidaritat i Cooperació el 0,7%, el que significa aproximadament 336.000 euros.

Tot això, amb una proposta equilibrada, globalment anivellat, amb un nivell d’endeutament del 46%, molt inferior al 75% establert a la normativa, que garanteix els objectius bàsics d’acord amb els recursos disponibles, els quals s’ampliaran amb l’arribada de totes aquelles subvencions i aportacions addicionals durant l’any provinents dels ens supramunicipals.

Adjudicació del contracte de manteniment de l’enllumenat públic

A la mateixa sessió plenària, s’ha aprovat el manteniment, control i millora mediambiental de 8.730 làmpades, 8.300 lluminàries i 113 quadres d’enllumenat. L’import de la licitació per a la total duració del contracte (4 anys) (són 154.545,32 + 32.454,52 del 21% d’IVA) Total aprox.de  46.000 € anuals.

Adjudicació del contracte de neteja i manteniment de parcs i jardins, mobiliari urbà, jocs infantils i tractaments fitosanitaris.

Dintre dels decrets ratificats també al Ple de desembre d’avui s’ha aprovat l’adjudicació del contracte de neteja i manteniment de parcs i jardins, mobiliari urbà, jocs infantils i tractaments fitosanitaris per un total de prop de 16 milions dividits en tres lots per als quatre anys vinents (4 milions per any).

Mocions aprovades

 • Declaració Institucional amb motiu del 3 de desembre, Dia de la discapacitat que presentat pel grup municipal del PSC
 • Moció de condemna de l’atemptat patit pel Sr. Aleix Vidal Quadras presentada pel grup municipal de VOX
 • Declaració Institucional al voltant de la Carretera Santa Coloma-Eix Besos presentada pel grup municipal del PP
 • Moció en favor de l'impuls al Món Casteller presentada pel grup municipal ERC