El ple municipal aprova dos importants convenis que refermen les polítiques d’habitatge a la nostra ciutat

El ple municipal, celebrat aquest 25 de març en sessió ordinària, ha aprovat, en matèria d’habitatge, dos convenis de gran importància que refermen el desenvolupament de bona part de les polítiques d’habitatge a la nostra ciutat.

Per una banda, ha estat aprovada la proposta de conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, relatiu al Programa de Mediació per al Lloguer Social, per a l’any 2024.

Aquest conveni té per objecte la col·laboració entre les parts per impulsar els programes de mediació d’habitatges per al lloguer social, per mitjà de la borsa de mediació situada al municipi de Santa Coloma de Gramenet, per tal de facilitar a la ciutadania la proximitat de la gestió d’aquests serveis en el respectiu territori durant l’any 2024.

El segon dels convenis, és el del conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge situada en aquest municipi, pels anys 2024-2027.

Hem d’assenyalar que l’Oficina Local d’Habitatge és gestionada des de l’empresa pública Gramepark, i que desplega un dels programes principals d’aquesta Oficina, el Programa de Mediació per al Lloguer Social, objecte del primer conveni esmentat.

L’Oficina Local d’Habitatge i la resta de departaments de Gramepark en conjunt, presten diversos serveis a la ciutadania com són informació, tramitació d’ajudes al lloguer, intermediació de deutes de l’habitatge, gestió del parc social, servei de la borsa de mediació per al lloguer social (el programa amb el conveni aprovat avui al ple) i més recentment el punt d’assessorament energètic, entre altres serveis d’aquesta oficina.

En dades, l’Oficina Local de l’Habitatge gestiona 224 habitatges de propietat municipal, el doble de l’any 2018, i atén 55.000 consultes l’any. A més, es gestionen prop de 200 contractes dins del programa de mediació per al lloguer social, en habitatges propietat de veïns de la ciutat i es tramiten ajudes al pagament de lloguers provinents de l’Agència Catalana de l’Habitatge, que van arribar als 3 milions d’euros l’any 2023 a la nostra ciutat.

 

Liquidacions de l’exercici 2023 i situació econòmic-financera

El ple ha donat compte també de les liquidacions de l’exercici 2023 de l’Ajuntament i del Patronat Municipal de la Música, així com de l’informe sobre la fiscalització de l’exercici 2023. També dins l’àmbit econòmic, s’ha aprovat el Pla General d’Inspecció Fiscal per a l’exercici 2024, amb la finalitat, entre d’altres de fer aflorar l’activitat no regularitzada i garantir la universalitat en el pagament dels impostos així com fomentar l’ordre fiscal i el compliment voluntari de les obligacions tributàries com a objectiu primordial.

A la sessió d’aquesta tarda, al ple municipal s’ha presentat també la situació econòmic-financera de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet que presenta una situació sanejada, amb un Resultat Pressupostari i un Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals positiu.

Per últim, dins aquest capítol, ha estat aprovada la bonificació d’IAE i IBI de les empreses: Duet Can Zam SAU, Duet Rambla Fondo SAU, Grameimpuls S.A. i Bressolgramenet S.A.

S’aproven les bonificacions tenint en compte que l’esport és un factor d’integració social i cultural de primer ordre, creador de llocs de treball de caràcter directe i indirecte. Pel que fa a Bressolgramenet, cal resaltar els beneficis que comporta per als infants, l’escolarització en la primera infància: compensa desigualtats, millora la conciliació familiar, afavoreix l’equilibri territorial, millora l’èxit escolar, etc.

D’altra banda, Grameimpuls és un referent i un recurs per a joves, dones, persones aturades, treballadors i treballadores que volen millorar professionalment, persones estrangeres, persones amb discapacitat, emprenedors i emprenedores, empreses de nova creació i consolidades i, en definitiva, per a tota la població activa de la ciutat.

Aquest ha estat el primer ple municipal amb la participació del nou secretari municipal, recentment incorporat al nostre consistori, el Sr. Antoni Peralta.

 

Declaracions Institucionals i mocions aprovades

  • Declaració institucional en commemoració del Dia Mundial de la Salut, 7 d’abril.
  • Declaració institucional amb motiu del Dia de les persones desaparegudes sense causa aparent.
  • Declaració institucional en commemoració del Dia Mundial de conscienciació sobre l’autisme, 2 d’abril.
  • Moció en favor dels agricultors i ramaders