Modificació del Polígon d'Actuació núm 5 del PE del Parc dels Pins al carrer de Roger de Lloria cantonada amb el carrer de Josep Mª Huertas Claveria.

 

APROVACIÓ DEFINITIVA.

Aprovat amb caràcter Definitiu per la Junta de Govern Local en data 20 de maig de 2014.

 

Àmbit: Polígon d'Actuació definit pel Pe del Parc del Pins al carrer de Roger de Lloria, 67-69 i part de vial del carrer de Josep Mª Huertas Claveria.

 

Proposta: Modificar l'àmbit del polígon d'actuació en el sentit de treure'n la parcel·la amb front al carrer de Roger de Lloria, 67 alhora que, com que ja s'ha dut a terme l'obertura i urbanització del nou carrer de Josep Mª Huertas Claveria, s'ajusta el polígon a l'àmbit edificable.

FITXA RESUM DE L'EXPEDIENT D'APROVACIÓ DEFINITIVA:

Tipus de document / InstrumentData i Organ d'Aprovació / contingut
TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT:
Data Aprovació Definitiva:20-05-2014 per la Junta de Govern Local.
Publicacions Aprovació Definitiva:
  • Web Municipal: 09-02-2016.
  • Full Informatiu: 29-01-2016.
  • Tauler d'anuncis: 27-01-2016.
  • Butlletí BOPB: 20-05-2015.
DOCUMENTACIÓ DE L'EXPEDIENT:
Documentació administrativa:<media 24177>Acta d'aprovació definitiva.</media>
Documentació escrita i gràfica:<media 23876>Memòria i Plànols</media><media 23876>.</media>


Nota important: la documentació facilitada referent a les figures de planejament dona cumpliment a l'art. 17.3 del Reglament de la Llei d'Urbanisme aprovat pel Decret 305/2006 de 18 de juliol i el Decret Llei 01/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. Per a més informació es pot adreçar al Departament d'Informació Urbanística en horari de dilluns a divendres de 9h a 13h.