El Ple ratifica per unanimitat el Pacte Local de reconstrucció

Aquest 27 de juliol s’ha celebrat de manera telemàtica una sessió extraordinària del Ple municipal en la que l’alcaldessa i els quatre grups polítics que formen el Consistori (PSC, C’s, ECP i ERC) han ratificat un acord històric: el Pacte Local per a la reconstrucció social, econòmica i cultural de Santa Coloma de Gramenet per la crisi general provocada per la pandèmia del Covid-19. El Pacte és un document que ja havia estat signat prèviament, el 22 de juliol, pels portaveus dels quatre grups i que marcarà bona part de la política de l’Ajuntament en els propers anys, quan s’haurà de fer front als greus estralls originats pel virus a la ciutat. El Pacte conté un centenar de mesures amb aquesta finalitat.

Els quatre grups municipals han ratificat el Pacte Local per a la reconstrucció social, econòmica i cultural de Santa Coloma de Gramenet i s’han mostrat decidits, sense excepció, a unir esforços, malgrat les diferències, amb un objectiu comú: que la nostra ciutat surti amb les millors garanties de la crisi social i econòmica i cultura, múltiple i aguda, originada per la pandèmia de la Covid-19, perquè, tal i com s’afirma al document signat per les quatre forces polítiques del Consistori, “no ens podem permetre anar cap enrere quant a drets i igualtats d’oportunitats”.

L’aplicació d’aquest Pacte, que situa a les persones i les seves necessitats en el centre de l’acció política de l’Ajuntament, conté mesures diverses i transversals que s’articulen en set eixos: Drets de les dones i lluita contra les violències masclistes; Acció social i igualtat d’oportunitats; Reactivació econòmica i ocupació; Cultura; Esports; Emergència habitacional i canvi climàtic, i Seguretat ciutadana, civisme i convivència.

La posada en marxa del centenar d’accions que contempla el Pla requerirà d’una important inversió econòmica per aconseguir el manteniment de les estructures socials, la recuperació del teixit econòmic i productiu i per atendre adequadament les necessitats de la ciutadania. Segons s’ha anunciat, s’haurà de modificar el pressupost municipal per tal d’intentar obtenir el màxim de recursos. Tot i això, no en serà suficient ja que l’Ajuntament ha de seguir realitzant activitats, tasques i serveis habituals. Així doncs, les forces polítiques, i entitats adherides, es comprometen a defensar l’adequada provisió de recursos econòmics per a la ciutat, que poden procedir d’altres administracions, Generalitat i ens supralocals, Estat o Unió Europea. En aquest sentit, s’ha acordat reclamar al Govern de la Generalitat  i al Govern d’Espanya la necessitat de dotar a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet dels recursos econòmics necessaris per fer front a la greu crisi econòmica i social a què s’haurà de fer front en els propers mesos.

 Tal i com es detalla al document del Pacte de Ciutat, aquest serà un instrument paral·lel al Pla d’Actuació Municipal (PAM), que s’haurà de complementar amb el desplegament de mesures d’emergència, per part de tots els poders públics, amb la posada en marxa d’accions en l’àmbit local, de caràcter més estructural, a mig i llarg termini.

El Pacte planteja, entre moltes altres propostes, l’impuls a un canvi en el model d’atenció a les necessitats bàsiques de les persones ateses pels equips de serveis socials a les EBAS, degut a l’increment de les necessitats detectades arrel de la crisi social i sanitària de la Covid-19: del 16 de març al 31 de maig es va atendre 1.100 famílies, 600 de noves. També, per tal de reactivar l’economia i l’ocupació, s’aprovaran reduccions, exempcions i ajornaments de les obligacions fiscals i es donaran diversos ajuts al comerç de proximitat i al treball autònom. Dins l’àmbit cultural i l’esport, es preveuen accions de suport per donar cobertura als artistes locals i a les entitats esportives colomenques, entre moltes altres iniciatives. L’emergència habitacional i la seguretat de la ciutadania també ocupen una part important de la relació de mesures a afrontar.

Sumar esforços per superar la crisi

L’alcaldessa i els portaveus dels tres grups municipals que ara estan a l’oposició (C’s, ECP i ERC) han expressat en les seves intervencions al Ple el seu compromís, tot i les diferencies polítiques, per sumar esforços per superar la crisi general originada a Santa Coloma per la Covid-19 a la ciutat. Han coincidit també en que el Pacte Local és un acord de mínims necessaris es un moment molt complicat

No permetrem –ha dit l’alcaldessa Núria Parlon- un pas enrere quant a drets i igualtat d'oportunitats. Per això els grups polítics hem unit voluntats i esforços, perquè només així sortirem d'aquesta crisi amb una Santa Coloma reforçada. Som conscients que ara, més que mai, hem de situar a les persones i les seves necessitats en el centre de la nostra acció política i junt@s ho farem possible. Aquest acord és un acte de generositat i d'altura de mires per a reflotar la nostra ciutat. La nostra generació política ha d'estar a l'altura. Aquest pacte és una primera pedra del qual ha de ser un nou temps”.

El Pacte Local, ha dit avui l’alcaldessa, repercutirà en una millor i més ràpida recuperació de la ciutat, i per això ha mostrat la seva satisfacció i agraïment als tres grups polítics que estan l’oposició del govern municipal, per la seva complicitat i compromís en l’acord signat per la recuperació de Santa Coloma dels efectes que ha originat el virus.

En representació del grup municipal d’ERC, el seu portaveu, Samuel Núñez, ha destacat en la seva intervenció sobre el Pacte Local que, a Esquerra Republicana, “creiem que és un pacte necessari, malgrat que és un pacte de mínims. Hem trobat un consens en relació a diverses mesures que són molt importants per a Santa Coloma, però trobem a faltar alguna mesura més per a incrementar el verd urbà o la finalització del parc de Can Zam. No obstant això, creiem que el document recull les problemàtiques més significatives a les que l’Ajuntament, com a ens públic al servei de la ciutadania, ha de fer front amb totes les eines que té al seu abast. Caldrà continuar treballant amb els agents socials i, especialment, amb els col·lectius més vulnerables, en les demandes que es vagin generant a mesura que la crisi de la COVID-19 transcorre”.

En representació d’En Comú Podem (ECP), ha estat portaveu per valorar el Pacte Local, el regidor Jesús Sánchez, que ha manifestat que “per la nostra part hi ha hagut una voluntat per treballar en aquest pacte de manera positiva i propositiva, però considerem què és un pacte de mínims, on hi han encara mancances que continuarem demanant, com és l’empadronament de les persones que viuen en el municipi, l’increment de la inversió en serveis d’atenció domiciliària social i dependència, garantir polítiques contra el sensellarisme. Ens tornem a posar a disposició de l’equip de Govern i de la resta de partits i entitats per seguir fent front en aquesta situació excepcional’.

 Per part del grup municipal de Ciutadans (C’s), el seu portaveu, Dimas Gragera, ha qualificat el Pacte com “un acord molt important, que cobreix l’emergència de la situació actual però que és una eina viva que s’ha d’anar modificant i millorant amb les aportacions de les entitats locals. Ens hem adherit –ha dit- per responsabilitat, deixant de banda interessos partidistes, en benefici d’acords que són positius per a la ciutat. El millor: hem estat capaços de trobar grans espais d’acord, posant en el centre als veïns de la ciutat. Des de C’s estem satisfets de sumar i aportar. La política hauria de ser sempre així, buscant els punts que ens uneixen per solucionar els problemes de qui representem”.

Altres punts del Ple

A la sessió del Ple extraordinari d’avui s’ha aprovat també (amb els vots positius del govern i el negatiu dels grups de C’S, ECP i ERC) una proposta d’aprovació de l’adequació de les places i llocs de treball de directius/ves a la nova redacció de l’article 306 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

La nova redaccio atribueix el nomenament del personal directiu d’ens locals, i la formalitzacio? del contracte laboral d’alta direcció, a la preside?ncia de cada Ajuntament, tot donant compte al Ple (abans era el ple el competent). Aquest article, en el nou redactat, preveu que la denominacio? i la determinacio? dels llocs directius s’ha de dur a terme per mitjà d’un instrument d’ordenacio? diferenciat del de la relacio? de llocs de treball, l’aprovacio? del qual si? correspon al Ple.

Amb la finalitat de poder consolidar l’estructura directiva de l’Ajuntament, i un cop adequada a la nova redacció de l’article 306 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, s’ha acordat convocar inicialment el concurs per a la provisió del lloc de treball de Gerent, a fi i efecte que, tal com s’estableix a la seva fitxa de funcions, pugui liderar i coordinar els processos de selecció de la resta de llocs de treball directius, durant el darrer trimestre de 2020.

Així mateix, el Ple ha aprovat la creació de diverses places de directius (Gerent; Economia i Finances; Recursos Humans i Serveis Interns; Educació, Infància i Joventut; Drets Socials, Gent Gran i Consum; Cultura, Esports, Solidaritat i Cooperació, i Serveis Territorials), d’acord amb les funcions, característiques i requisits establerts, i les ha dotat pressupostàriament. D’altra banda, el Ple també ha donat el vist i plau (amb el vot a favor del govern i el vot contrari de la resta de grups municipals) a la modificació de denominacions i retribucions de personal eventual.

En tots els casos, la selecció d’aquests llocs de treballs, s’ha dit al Ple, es basarà en principis de mèrit i capacitat i idoneïtat i l’aplicació de procediments que garanteixin la publicitat i la concurrència i, en el que respecta al desenvolupament de l’activitat, la subjecció a l’avaluació segons criteris d’eficàcia i eficiència, responsabilitat per la gestió i el control de resultats en relació als objectius que hagin estat fixats.