Article 23

Discapacitat

Els nens i nenes que tinguin alguna discapacitat física o mental, tenen dret a cuidats i atencions especials que garanteixin la seva educació i capacitació per tal de poder bastar-se per si mateix i gaudir d’una vida plena.


Article 24

Dret a la salut i els serveis sanitaris

Tots els infants tenen dret a gaudir del nivell més alt possible de salut, inclosa l’alimentació, la higiene i l’aigua potable. Els estats han d’assegurar la prestació d’assistència mèdica i atenció sanitària quan sigui necessària.
Article 25: Condicions d'internament

En el cas que els infants estiguin internats en un establiment amb la finalitat de protegir-les, tractar-los de la seva salut física, mental, tenen dret a un examen periòdic de la situació per comprovar  que l’internament és l’apropiat.


Article 26: Dret a la seguretat social
Tots els nens i nenes i les seves famílies tenen dret a beneficiar-se de la seguretat social. Les prestacions es concediran quan correspongui, tenint en compte els recursos dels pares o tutors legals i la situació del nen o la nena.


Article 27: Nivell de vida adequat
Tots els infants tenen dret a un nivell de vida adequat per el seu desenvolupament físic, mental, espiritual, moral i social.


Article 28: Dret a l'educació
Tots els infants tenen dret a l’educció. L’ensenyament de primària i secundària han de ser obligatoris i gratuïts per a tots. L’ensenyament superior ha de ser accessible per a tots, en cas necessari, han de tenir assistència financera en cas de necessitat.  


Article 29: Objectius de l'educació
L’educació de les nenes i nens s’ha d’encaminar cap el desenvolupament de la personalitat, les aptituds i la capacitat mental i física fins el màxim de les seves possibilitats.


Article 30: Minories ètniques o religioses
Els infants que pertanyin a una minoria ètnica o religiosa o sigui indígena, té el dret de viure segons la seva cultura, practicar la seva religió i parlar la pròpia llengua.


Article 31: Dret a l'oci i la cultura
Tots els infants tenen dret al joc, el descans i les activitat recreatives i culturals.

Article 32: Treball infantil
Tots els nens i nenes tenen dreta a estar protegits contra els treballs perillosos o nocius per a la salut, per el desenvolupament físic, mental, espiritual, moral o social o que els impedeixi anar a l’escola. S’ha de fixar una edat mínima per a treballar.


Article 33: L'ús de les drogues
Tots els infants tenen dret a estar protegits de les drogues i legals, tant en l’ús, producció i tràfic il•legal.


Article 34: Explotació sexual
Les autoritats han de protegir a tots els nens i nenes de la explotació i abusos sexuals, incloses la prostitució, els espectacles o materials pornogràfics.


Article 35: Segrest i venda de nens/es
Els governs prendran totes les mesures que siguin necessàries per impedir la venta, trata i segrest  de nenes i nens, siguin mesures nacionals, bilaterals i multilaterals.


Article 36: Altres formes d'explotació
Els governs ha de protegir als infants contra totes les altres formes d’explotació que siguin perjudicials per el seu benestar.


Article 37: Tortures i presó
Cap nen o nena serà sotmès a tortures, altres tractament o a penes cruels, inhumanes o degradants. En cas de cometre un delit, no s’aplicarà la pena de mort ni la de presó perpètua. Només haurà de ser internat en un establiment com últim recurs. Mai haurà d’estar en les mateixes presons que les persones adultes. Tenen dret de mantenir contacte amb la seva família.


Article 38: Conflictes armats
En temps de guerra, cap nen o nena podran ser reclutats com soldats ni participar en els combats. Les autoritats han d’assegurar la protecció i cuidats dels infants afectats per un conflicte armat.


Article 39: Recuperació i reinserció social
Les autoritats adoptaran tots els mitjans possibles per promoure la recuperació física i psicològica i la reintegració social de tots els infants víctimes d’abandonament, explotació o abús, tortura o conflictes armats.


Article 40: Justicia i menors
Tots els menors tenen dret a defensar-se amb totes les garanties, quan li acusin de cometre un delit. Les lleis han d’establir una edat mínima abans de la qual es presumirà que els infants no tenen capacitat per infringir les lleis penals.


Article 41: La llei més favorable
Si els estat tenen lleis distintes a la Convenció que es puguin aplicar en algun cas que afecti a un menor, sempre s’aplicarà la que sigui més favorable per a ell.


Article 42: Difusió de la convenció
Totes les nens i nens tenen dret a conèixer tots els dret continguts en aquesta Convenció. Els governs tenen l’obligació de difondre-la entre els nens, nenes, joves i persones adultes.


Articles 43 al 54: els articles 43 al 54 expliquen fan referència a com els governs, organitzacions internacionals inclosa UNICE, han de col•laborar per el compliment de tots els drets anteriors. Proposen la creació d’un Comitè dels Drets de l’infant que farà el seguiment del grau de compliment, les mesures adoptades per tal de que siguin efectius els drets reconeguts a la Convenció.  


La Convenció sobre els drets dels infants és un tractat de les Nacions Unides. És la primera llei internacional sobre els drets dels infants de obligat compliment. Aquesta llei recull tots els drets civils, socials, econòmics, polítics i culturals segons les diferents situacions  en la que es poden trobar els infants de tot el món menors de 18 anys.

En els 54 articles de la Convenció, es reconeix que tots els menors tenen dret a un ple desenvolupament a nivell físic, mental i social, sent la família la que té plena responsabilitat en el creixement i benestar dels menors. Els estats han de respectar els drets enunciats en la Convenció i han de garantir la seva aplicació.


Article 1:Definició del nen
Segons la Convenció, s’entén per nen tot esser humà menor de 18 anys


Article 2: No discriminació
Tots els drets recollits en la Convenció s’ha de respectar i aplicar, garantint la protecció dels menors independentment de la raça, el color, el sexe, el idioma, la religió, la opinió política, el origen nacional, ètnic o social, la posició econòmica, els impediments físics, el naixement o qualsevol altra condició del nen, dels seus pares o representants legals.


Article 3: El interès superior del nen

Quan les autoritats, els pares o representants legals adoptin decisions que tinguin a veure amb els infants, faran allò que sigui millor per el seu desenvolupament i benestar.


Article 4: Aplicació i compliment dels drets

Els governs i les autoritats han de garantir el compliment de tots els drets recollits en la Convenció.


Article 5: Orientació de les mares i pares
Les autoritats respectaran les responsabilitats, els drets i deures dels pares o tutors legals responsables de l’educació dels infants. És la família la que té la responsabilitat d’orientar als nens cap a l’exercici dels seus drets.Article 6: Supervivència i desenvolupament

Tots els nens i nenes tenen dret a la vida. Els governs han de garantir en la màxima mida possible, la supervivència i el desenvolupament de les nenes i nens.


Article 7: Nom i nacionalitat
Les nenes i nens quan neixen, tenen dret a ser inscrit en un registre, a un nom i una nacionalitat, a conèixer als seus pares i rebre els seus cuidats.


Article 8: Protecció de l'identitat
Les autoritats han de garantir la protecció de la identitat, el nom, la nacionalitat i les relacions familiars dels infants.


Article 9: Separació dels pares
Les autoritats vetllaran per a que cap nen o nena sigui separat dels seus pares a excepció que sigui necessari en funció de l’interès dels nens i nenes. En el cas que els pares estiguin separats, els infants tenen dret a mantenir contacte amb ells fàcilment.


Article 10: Reunió de família

Els nens i nenes tenen dret a mantenir periòdicament relacions personals i contacte directe amb els seus pares quant aquests visquin en  estats diferents.


Article 11: Trasllats i retencions il·licites
Els estats adoptaran els mitjans necessaris per lluitar contra els trasllats il•lícits d’infants a l’estranger o a retencions il•lícites.


Article 12: Dret d'opinió
Els nens i nenes tenen dret d’expressar lliurement la seva opinió en tots els temes que els hi afecti i dret a ser escoltats  a tenir en compte les seves opinions quan els adults prenguin decisions que els afecti.


Article 13: Llibertat d'expresssió
Els infants tenen dret a expressar lliurement les seves opinions, a rebre i difondre idees, informació de tot tipus sempre que no sigui perjudicial per altres persones.


Article 14: Llibertat de pensament, consciència i religió
Les autoritats han de respectar el dret de llibertat de pensament de consciència i de religió. També respectaran el dret dels pares a guiar els seus fills en l’exercici dels seus drets.


Article 15: Llibertat d'associació
Les autoritats reconeixen el dret dels infants a associar-se i reunir-se pacíficament sempre que aquestes activitats no vagin en contra dels drets d’altres persones.


Article 16: Protecció a la intimitat
Tots els infants tenen dret a una vida privada, a que es respecti la vida privada de la seva família i a la intimitat del seu domicili i a que ningú ataqui la seva reputació.


Article 17: Accès a la informació
Tots els infants tenen dret a rebre informació i accés a material procedent de diverses fonts, nacionals i internacionals, en especial la informació i material que tingui com a finalitat promoure el seu benestar social, espiritual, i moral així com la seva salut física i mental.


Article 18: Responsablilitat dels pares
Els pares són els responsables de l’educació i el desenvolupament dels nens i les nenes i han d’actuar sempre pensant en els seus interessos. Les autoritats ajudaran als pares i als representants legals per el acompliment de les seves funcions respecte a la criança dels infants.Article 19: Protecció contra el maltractament
Les autoritats han d’adoptar els mitjans necessaris per protegir els infants dels maltractaments, abusos físics, mentals o sexuals, qualsevol tipus de violència incloses les que vinguin dels seus pares o tutors legals.


Article 20: Protecció dels infants sense família
Les autoritats han de garantir la protecció dels nens i nenes que no tinguin pares o que no siguin amb ells. Totes les accions que es facin tindran en compte els orígens ètnic, religiós, cultural i lingüístic.


Article 21: Adopció
En cas d’adopció, sempre s’ha de tenir en compte, per sobre de tot, el benestar de les nenes i nens.


Article 22: Nens refugiats
Els nens i nenes refugiats que han estat obligats a abandonar el seu país per una guerra o altra circumstància, han de rebre protecció especial. Els estats han de garantir protecció i assistència humanitària adequada.

Dibuix de nens
Logo de la Convenció de drets de l'infant
Logo del Defensor de la ciutadania

El 20 de novembre de 1989 l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Convenció sobre els Drets de l’infant i aquesta data ha quedat assenyalada al calendari per a celebrar el Dia Universal de l’Infant. Seguim confrontats amb uns temps difícils. El nostre sistema econòmic i polític dóna mostres del seu esgotament i els efectes de la crisi en la nostra societat són molt greus. El darrer Informe d’Unicef va poder constatar que hi ha 2.300.000 infants – un 27,5% - que viuen en risc de pobresa a l’estat espanyol, dels quals 400.000 són de Catalunya.   Són dades realment preocupants i que ens urgeixen a prendre decisions per convertir la crisi en noves oportunitats, si entre tots som capaces de treballar conjuntament per reinventar-nos: reinventar la nostra convivència, reinventar el nostre sistema econòmic i polític, reinventar la nostra societat i redescobrir les prioritats i objectius veritablement importants. L'economia no pot ser el centre de tot. Al centre de tot han d'estar – hem d'estar - les persones, els homes i dones, els nens i les nenes, els més vulnerables i tots aquells que poden necessitar una major protecció. Hauríem d’aprendre molt de la mirada d’un infant. Respectar veritablement els drets dels infants suposa saber escoltar les seves opinions, conèixer les seves voluntats, els seus desitjos, les necessitats que ens demanen que siguem capaços de satisfer, treballar pel futur que desitgen. Opinions, necessitats i desitjos que un dia, quan vam ser infants, també vam tenir, però que ens ha estat fàcil oblidar. Necessitem que totes les administracions facin polítiques compromeses amb la infància i que les discussions competencials no apareguin com a excusa per a la inacció o la falta de decisions. I a nivell local, en la primera línia d’atenció, cal que arribin els recursos suficients, econòmics i humans per a treballar, dia a dia, amb els drets dels infants... Però la crida també ha de ser per a cadascun de nosaltres, en la mesura de les nostres possibilitats i des de cada espai de les pròpies responsabilitats. Per això, avui, amb tots els companys i companyes, síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya, volem manifestar públicament el nostre compromís a tots els nostres pobles i ciutats per treballar conjuntament amb la societat civil, ajuntaments i resta d’administracions per assolir el major respecte i compliment dels drets dels infants.Fernando Oteros Salas
Defensor de la Ciutadania
Santa Coloma de Gramenet

20 de novembre de 2014