Skip to main content

Ordre del dia de la Junta de Govern Local

Número: 13/2020
Sessió: Ordinària-Telemàtica
Data: 28 de juliol de 2020
Hora: 10:30 hores

Ordre del dia

Ordre del dia

 

 

 

1

 

Aprovació, si escau, de l’acta número 12/2020, corresponent a la sessió ordinària del dia 21 de juliol de 2020.

 

 

 

2

 

 

Despatx de documents i normatives.

 

 

3

 

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

 

 


 

4

 

ALCALDIA

 

Aprovar una despesa per import de 82.331,15 euros a favor de Grameimpuls, SA per l’activitat de suport a la gestió de l’EDUSI.

 

 


 

5

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA,SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

 

Revocar la concessió de les subvencions corresponents a assignacions econòmiques a projectes municipals per a l’autoocupació 2018-2019.

 

 


 

6

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA,SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

 

Aprovar una aportació a Gramepark, SA,  destinada a les quotes de préstecs del mes de setembre 2020.

 

 


 

7

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]

 

Declarar la necessitat d’iniciar la licitació del contracte d’obres de reordenació dels espais de la planta primera i segona de l'escola Sagrada Família a Santa Coloma de Gramenet amb mesures de contractació socialment responsables  i aprovar  el plec administratiu.

 

 

 


 

8

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]

 

Declarar la necessitat d'iniciar la licitació del contracte de serveis de deixalleries en el municipi de Santa Coloma de Gramenet amb mesures de contractació socialment responsables i reservat a centres especials de treball, i aprovar el plec administratiu i el plec tècnic.

 

 


 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]

 

Declarar la necessitat d’iniciar la licitació del contracte de concessió per a l’explotació del bar del Casal Oliveres i aprovar el plec administratiu

 

 


 

10

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]

 

Declarar la necessitat d’iniciar la licitació del contracte de concessió per a l’explotació del bar del Centre Cívic Can Franquesa i aprovar el plec administratiu.

 

 


 

11

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]

 

Declarar la necessitat d’iniciar la licitació del contracte de subministrament de dos vehicles amb etiqueta eco en la modalitat de compra per a la policia local  amb mesures de contractació sostenible, i aprovar el plec administratiu i el plec tècnic.

 

 


 

12

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]

 

Declarar la necessitat d’iniciar la licitació del contracte de serveis de suport a la intervenció per a la realització del control financer dels exercicis 2020, 2021 i 2022, dividit en dos lots, amb mesures de contractació socialment responsables, i aprovar el plec administratiu i el plec tècnic.

 

 

 

13

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]

 

Adjudicar el contracte d'obres de pavimentació de diversos carrers en el municipi de Santa Coloma de Gramenet per l'any 2020 1a campanya amb mesures de contractació socialment responsables.

 

 


 

14

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Sistemes d'Informació]

 

Aprovar la convalidació de la factura per import de 26.620 € d'UTE CCLIX TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA SAU.

 

 


 

15

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Sistemes d'Informació]

 

Aprovar la modificació de les dades del Servei del portal de transparència i dades obertes del Consorci per l'Administració Oberta de Catalunya.

 

 


 

16

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Grameimpuls, SA]

 

Aprovar la sol·licitud de subvenció de la primera convocatòria dels programes Dinamització econòmica local per a la creació d’empreses III, Plans d’ocupació i Orientació i formació, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023.

 


 

17

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Grameimpuls, SA]

 

Concedir una subvenció corresponent a projectes municipals per a l’autoocupació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en el marc del Pla Metropolità de suport a les Polítiques Municipals 2016-2019

 

 


 

18

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE DRETS SOCIALS I CIUTAT EDUCADORA

 

Aprovar la convocatòria per a la presentació de sol·licituds d’atorgament d’ajudes per l’adquisició de llibres de text i material didàctic i/o complementari dins el programa “Reutilització de llibres de text i Projectes d’Innovació Educativa” per al curs 2020-2021 i autoritzar una despesa per import de 750.350,00 euros.

 

 


 

19

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS,  URBANISME COMERÇ I MOBILITAT  [Departament de Comerç, Fires i Disciplina de Mercat]

 

Aprovar la convocatòria per a l’atorgament de les subvencions en moneda local digital per a projectes destinats a fomentar el mercat de consum responsable i l’econòmica social i solidària en el marc del circuit de comerç social de Santa Coloma de Gramenet per als anys 2019 i 2020.

 

 


 

20

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

 

Aprovar l’increment del número d’unitats d’obres realment executades sobre les previstes en les mesures del projecte referent al contracte d’obres d’adequació de l’edifici del c. Rafael de Casanova, 85-89 per al serveis municipals.

 

 


 

21

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

 

Aprovar les modificacions previstes al PCAP de les obres del projecte executiu modificat del pavelló esportiu  municipal nou i política de foment del treball.

 

 


 

 

PRECS I PREGUNTES

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota important:

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.