Ordre del dia de la Junta de Govern Local

Número: 02/2020
Sessió: Ordinària
Data: 21 de gener de 2020
Hora: 10:30 hores
Lloc: Sala de Govern

Ordre del dia

 

1

 

Aprovació, si escau, de l’acta número 1/2020, corresponent a la sessió ordinària del dia 14 de gener de 2020.

 

 

2

 

 

Despatx de documents i normatives.

 

3

 

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

 

 

4

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Recursos Humans]

 

Aprovar les bases específiques del concurs públic per a l'ampliació de la borsa d'administratius/ves.

 

 

5

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Serveis Econòmics]

 

Aprovar les aportacions a l'organisme autònom Patronat Municipal de la Música i a les societats mercantils municipals Gramepark SA i Grameimpuls SA corresponents a l'exercici 2020.

 

 

6

 

 

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]

 

Aprovar la classificació de les ofertes presentades i admeses en la licitació del contracte de subministrament i muntatge de mobiliari del Centre d’Economia Social Solidària i Feminista La Ciba, dividit en dos lots.

 

 

7

 

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació]

 

Aprovar la classificació de l’oferta presentada i admesa en la licitació del contracte d’obres de renovació de la font ornamental del Parc Europa.

 

 

8

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]

 

Aprovar la pròrroga de l’encàrrec directe del subministrament de carburant per a vehicles terrestres mitjançant el pagament amb targeta magnètica de l’Acord marc de la Generalitat (Lot 1).

 

 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL, UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Sistemes d'Informació]

 

Aprovar la modificació de la fitxa del subscriptor de CATCERT per a la petició de certificats digitals.

 

 

10

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

 

Aprovar la concessió de llicència d'obres majors a la finca del carrer Pompeu Fabra, 5-7.

 

 

11

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

 

Aprovar el nou projecte de demolició de diverses edificacions afectades per la UA del PERI Santa Coloma Vella II, àmbit 2a.

 

 

12

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT

 

Aprovar el nou projecte de demolició de diverses edificacions afectades per la UA del PERI Santa Coloma Vella II, àmbit 2b.

 

 

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

Nota important:

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.