Acord sobre el cobrament dels rebuts de lloguer dels habitatges públics.

En data 29 de setembre, el govern de l’estat ha aprovat el Reial Decret Llei 30/2020, de mesures socials en defensa del treball on especifica, a la disposició final quarta, la modificació del Reial Decret Llei 11/2020 de 31 de març, pel qual se adopten les mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la pandèmia de la Covid-19 i estipulen la finalització d’aquestes mesures el dia 31 de gener de 2021.

Amb l’objectiu de poder contribuir en la lluita contra la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19, l’empresa municipal Gramepark, amplia la moratòria en el pagament de les rendes de lloguer establerta en la Resolució de Presidència núm. 13 de 28 de juliol de 2020, fins el 31 de gener  de 2021, a tots els arrendataris d’habitatges públics, així com els dels habitatges de la Borsa Social de Lloguer.

L’ampliació de la moratòria s’iniciarà amb les rendes del mes d’octubre de 2020.

Les rendes no satisfetes durant aquesta moratòria, seran ingressades de forma prorratejada durant tres anys en els successius rebuts mensuals, a partir de la finalització de la moratòria. En cas de renuncia del contracte per part de l’arrendatari, s’hauran de fer efectives les quantitats ajornades en el moment de la renúncia.

No obstant, els arrendataris podran sol·licitar pagar les rendes ajornades en un termini inferior a 3 anys si així ho sol·liciten

Els arrendataris que no desitgin acollir-se a la mesura esmentada podran renunciar fent arribar una sol·licitud de renúncia mitjançant correu electrònic i així doncs continuaran pagant la seva renda de la manera habitual.

 informacio@gramepark.cat 

Per a més informació: 93 392 47 45