A partir del mes d’abril de 2008 totes les companyies elèctriques han d’adjuntar a les factures una etiqueta, amb un disseny uniforme i oficial, que indiqui amb claredat l’origen de l’electricitat venuda al consumidor i l’impacte ambiental produït en la seva generació.

L’etiquetatge de l’electricitat es configura com un mecanisme dissenyat amb la finalitat de subministrar informació fidedigna i homogènia als clients finals, mitjançant un format uniforme que, amb independència del comercialitzador o distribuïdor que vengui l’energia en cada cas particular, proporcionarà una informació precisa sobre el desglossament de les fonts d’energia que s’hagin utilitzat per generar l’electricitat que hagi consumit l’usuari i l’impacte ambiental que aquesta producció ha originat (emissions de CO2 i residus).

Mitjançant aquest mecanisme el client obtindrà de la seva comercialitzadora o distribuïdora, segons correspongui, informació addicional respecte als combustibles utilitzats i l’impacte ambiental que va originar l’electricitat comercialitzada l’any anterior, així com la posició relativa d’aquesta davant la mitja del sector, incrementant d’aquesta forma la transparència del mercat elèctric.

L’estandarització de les etiquetes permetrà a l’usuari comparar l’impacte generat a través de diferents companyies.

Consulta de la Circular 1/2008, de 7 de febrero, de la Comisió Nacional d’Energia, d’informació al consumidor sobre l’origen de l’electricitat consumida i el seu impacte sobre el medi ambient. 

Logo de l'OMIC

Tornar