Lista de archivos
Nombre del fichero Información Modificación
icon Llei d'arxius i documents

Publicada posteriorment com a LLEI 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents. DOGC Núm 3437. 24.7.0. Pag. 11538.

171 KB 04.05.2020 13:07
icon Llei 20/2015

LLEI 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents. (llei 20 2015 modif LA).

52 KB 04.05.2020 13:10
icon Llei 9/1993

LLEI 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, d’11.10.1993) (LLEI 09 1993).

336 KB 04.05.2020 13:11
icon Decret dels requisits dels arxius del SAC

190/2009, de 9 de desembre, dels requisits dels arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya, del procediment d’integració i del Registre d’Arxius de Catalunya.

340 KB 04.05.2020 13:13
icon Llei 19/2014

LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

554 KB 04.05.2020 13:13
icon Reglament europeu

REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

830 KB 04.05.2020 13:15
icon Llei orgànica

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

1 MB 04.05.2020 13:15