Persones estrangeres de la Unió Europea

Els ciutadans de la UE, no espanyols, residents a Espanya, podran votar a les eleccions municipals i al Parlament Europeu de 26 de maig de 2019 si estan inclosos en el cens electoral vigent d'aquestes eleccions i són majors d'edat el dia de la votació .

Per a la inclusió en el cens electoral vigent de les eleccions es requereix la inscripció prèvia en el Padró municipal i haver manifestat la seva voluntat d'exercir el dret de sufragi a Espanya.

Encara que el Regne Unit ha manifestat la seva intenció de sortir de la Unió Europea el 30 de març de 2019, segons l'Acord de la Junta Electoral Central de 3 d'octubre de 2018, els ciutadans del Regne Unit residents a Espanya no han de ser exclosos de la formació del cens electoral de les eleccions municipals i al Parlament Europeu, advertint als interessats que es tracta d'una previsió cautelar que deixarà de tenir efecte si es consuma la separació del Regne Unit el 30 de març de el 2019.

Termini

Perquè tinguin efecte en el cens electoral vigent de les eleccions municipals i al Parlament Europeu de 26 de maig de 2019, les inscripcions en els padrons municipals i les declaracions formals s'han de fer com a molt tard el dia 30 de gener de el 2019.

Més informació

Institut Nacional d'Estadística