Informes del Servei

Amb l’objectiu de donar compte del procés d’implementació de la Llei 19 /2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’Ajuntament de Santa Coloma elabora un informe anual.

Aquesta nova llei regula elements de la transparència que seran els eixos del nostre informe com:  la publicitat activa, el  dret d’accés a la informaciópública i els  principis de bon govern;sempre  amb la finalitat de garantir una bona gestió.