El Ple Municipal aprova definitivament el Pressupost per al 2023

El Pressupost Municipal prioritza les polítiques socials, d’igualtat i l’atenció als col·lectius més vulnerables de la ciutat. Es congelen els tributs municipals per no augmentar l’esforç fiscal de les famílies i mantenen les mesures de foment al comerç local.

El plenari ha aprovat amb caràcter definitiu el Pressupost Municipal per a l’exercici de 2023 que en sessió del 2 de novembre va ser ja aprovat de manera inicial. Per l’any vinent els comptes municipals arriben als 128.945.919 €, el que suposa un 7,71% més que l’any 2022.

Els eixos principals i prioritats del pressupost de 2023 són:

Les polítiques socials i de promoció social.  Abasta les activitats enfocades a la promoció de polítiques d’igualtat, associacionisme de dones i atenció als col·lectius més vulnerables de la nostra ciutat.

  •  Les polítiques d’educació. En especial la d’escoles bressol i programes de planificació educativa.
  • Les polítiques de benestar comunitari bàsiques. Com són la neteja i manteniment com a eix vertebrador de la cohesió en els nostres barris.
  • La política de seguretat i ordre públic. El que suposa la consolidació de majors recursos materials i humans per a la nostra policia local
  • Les inversions i actuacions en matèria d’habitatge. Com ara el programa SAREB, l’adquisició d’habitatges i adequació de locals per convertir-los en habitatge social com a principals accions per al proper exercici.

Pel que fa al finançament d’aquestes, malgrat la congelació de tots els tributs municipals, hem de destacar l’augment de l’aportació del govern de l’estat prevista en més de 66 milions, sent la font de finançament més important que té aquest ajuntament.

Totes aquestes prioritats que es veuen reflectides en el pressupost de 2023 estan en consonància amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) els quals van inspirar el Pla d’Acció Municipal (PAM 2020-2023).

Congelació dels tributs municipals

El plenari també ha aprovat avui de forma definitiva les ordenances i preus públics que es caracteritzen per no augmentar l’esforç fiscal de les famílies, per la qual cosa, es manté la congelació de tarifes proposada durant aquests anys, la incorporació de beneficis fiscals dirigits a impulsar actuacions en matèria d’estalvi energètic i de gestió de residus, es mantenen mesures per impulsar el comerç local així com continuar amb la simplificació administrativa i coordinació de gestió amb l’Organisme de Gestió Tributària.

Per tant:

  • No es modifica el tipus impositiu de l’IBI (0,569).  Aquest any 2022 ja no tenen efectes en el padró l’actualització de la valoració cadastral que va entrar en vigor l’1 de gener de 2013.
  • Es bonifica la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, de manera que:
  1. Els immobles on s’instal·lin tindran una bonificació del 50% en la quota de l’IB durant 3 anys amb un màxim de 150 euros/any.
  2. Els subjectes passius de l’IAE (empreses que facturen més d’1 milió d’euros) tindran una bonificació del 50% de la quota durant 3 anys amb un màxim de 350 euros/any.
  3. Les obres d’instal·lacions d’aquests punts de recàrrega tindran una bonificació del 90% en l’Impost sobre construccions.
  • Mesures de foment del comerç local, s’aproven unes tarifes específiques a la nova realitat del mercat de Singuerlín així com el manteniment de les mesures de suport  Covid en l’Ocupació de la via pública, pel que fa a la tarifa de taules i cadires (terrasses) així com impulsar durant l’any 2023 una nova ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis de mercat i de l’estacionament de vehicles a determinades zones de les vies públique

Pla Local de Joventut

El Ple Municipal ha aprovat avui també, el ‘Pla Local de Joventut 2022-2025’ que té com a objectius promoure l’emancipació de la població jove de Santa Coloma en unes condicions dignes i justes; treballar per l’adquisició d’hàbits saludables i la presa de consciència sobre la importància d’unes bones condicions de salut des d’una perspectiva integral i comunitària, i garantir el protagonisme de les persones joves com a ciutadania de ple dret i com a subjectes de canvi i transformació del seu entorn.

Els quatre eixos sobre els quals s’ha elaborat aquest pla es desenvolupen en els àmbits de l’educació, ocupació i habitatge; del benestar emocional, oci, cultura i hàbits saludables; participació, associacionisme i equipaments juvenils; i igualtat de gènere, diversitats i drets ambientals.

En el seu procés d’elaboració hi han participat més de 870 persones entre joves de la ciutat, entitats i associacions que treballen amb i pels joves, personal tècnic de l’Ajuntament i càrrecs electes.

Altres punts aprovats

Entre els altres punts aprovats  a la sessió d’avui estant el nomenament d’auditors per les empreses municipals Gramepark, Grameimpuls i Bressolgramenet, els darrers acords de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament, la modificació puntual de les Bases reguladores del pagament de les quotes de contribució a les obres corresponents a l’Àrea de Conservació i Rehabilitació de Mas Marí, la liquidació dels ingressos dels serveis prestats per la gestió integral del cementiri municipal durant l’any 2021 o la modificació del contracte de servei de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents públics de Santa Coloma de Gramenet, amb mesures de contractació socialment responsables, per tal de millorar la neteja i desinfecció de zones sensibles durant 2023 i 2024.

Moció aprovada

Moció presentada pel Grup Municipal de En Comú Podem per afavorir la participació en les eleccions municipals de 2023.