Inspeccions higienicosanitàries

Imatge de plats amb menjar

El Servei de Salut Pública de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet és responsable de dur a terme les tasques de control sanitari dels establiments alimentaris d'acord al Programa de Vigilància i control.

Aquestes actuacions de vigilància o inspeccions es realitzen en cas de denúncies i sempre que s’obre un nou establiment, ja que com a requisit per obtenir la llicència d'obertura d'un establiment alimentari cal sol·licitar el Servei d'Activitats, que és concedeix precisament durant la primera inspecció.