Cens municipal

Les persones propietàries de gossos, gats i fures tenen l'obligació de censar el seu animal de companyia al municipi de residència habitual. El termini per inscriure un animal de companyia al cens municipal és de tres mesos des del naixement, de l'adquisició o del canvi de residència de l'animal.

Per poder censar un gos, gat o fura en el nostre Ajuntament el titular ha d’ésser major d’edat. Es tracta d’un tràmit presencial pel qual s’ha de sol·licitar cita prèvia (Tel. 93-462.40.90 / www.gramenet.cat/citaprevia) presentant original i fotocòpia de la següent documentació:

  • Document Nacional d’Identitat (DNI), NIE o passaport del titular.
  • Cartilla sanitària.
  • Document oficial del microxip o del tatuatge de l’animal.

Si el gos pertany a una raça considerada potencialment perillosa també es sol·licitarà una llicència de tinència i/o conducció obligatòria pel propietari/a del gos. L’imprès de sol·licitud i la declaració jurada per l’interessat/da de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus seran facilitats a l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà. A més s’haurà d’afegir original i fotocòpia del següent:

  • Certificat acreditatiu de capacitat física i aptitud psicològica (la seva data d’expedició no pot ser superior a un any a la de la sol·licitud).
  • Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil amb un import mínim assegurat de 150.253 € (indicant el nom, raça, núm. xip de l’animal) i rebut acreditatiu del pagament de la mateixa.

Es consideren gossos potencialment perillosos els que pertanyen a unes de les races següents o llurs encreuaments: Bullmastiff, Dòberman, Dog Argentí, Dog de Bordeus, Fila Brasiler, Mastí Napolità, Pit Bull Terrier, Presa Canari (Dog Canari), Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, American Bully, Tosa Japonès, i Akita Inu. Aquest llistat pot ser modificat per l’autoritat competent.