Documentació que cal presentar

Juntament amb la sol·licitud i en el termini establert, cal presentar la documentació següent, que identifica la persona sol·licitant:

  • L'original i una còpia del llibre de família o certificat de naixement o altres documents relatius a la filiació. Si es troba en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
  • L'original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • L'original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual (TSI) de l'infant, si en disposa.

Segons pertoqui, cal presentar la documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats.

On he d'enviar la documentació?

El termini de presentació de la sol·licitud de presincripció i de la documentació (en format telemàtic o presencialment) és del 8 al 21 de maig.

  • Si fas la sol·licitud de manera telemàtica:

En cas que vulguis presentar la sol·licitud de preinscripció de manera telemàtica, hauràs  d'adjuntar tota la documentació identificativa i, si escau, la documentació acreditativa dels criteris de prioritat, en format PDF, escanejada o bé fotografiada en el moment d'emplenar l'autopreinscripció.

  •  Si fas la sol·licitud de manera presencial:

Has de trucar a l'escola bressol municipal escollida en primera opció per demanar cita prèvia.

També pots fer la sol·licitud de preinscripció a l'Oficina Municipal d'Escolartizació (OME) Has de trucar al teléfon 93 462 40 90 o entrar a la web per demanar cita prèvia.     

En el cas que la teva primera opció sigui l'EBM El Blauet has de presentar la sol·licitud de preinscripció en l'OME, sempre sol·licitant cita prèvia.

Recorda que el dia de la cita has de portar l'original i fotocòpia de la documentació identificativa i, si escau, la documentació acreditativa dels criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud.