Criteris de prioritat de les sol·licituds

Com acreditar-los i quin barem s'aplica?

Els criteris de prioritat són els criteris que s’apliquen per ordenar les sol·licituds d’admissió i assignar els llocs escolars dels centres quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta.  

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Servei d'Educació municipal comunicarà a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes.


Criteris prioritaris

a) Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen: 50 punts.

 • Documentació acreditativa: Quan un germà està escolaritzat a l’EBM, o un pare o mare o tutor o tutora legal hi treballa, no s'ha de presentar cap document acreditatiu perquè l’EBM en fa la comprovació. 

b) Proximitat del domicili habitual de l'alumne al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials):

(Per poder baremar aquest criteri s’ha d’utilitzar el “cercador d’escoles bressol” de la web i haureu de posar l'adreça familiar habitual on l'infant conviu amb la persona sol·licitant)

Només heu de marcar un dels sis apartats:

 • Quan l’EBM sol·licitada en primera opció és una de les dues primeres EBM que està dins de l’àrea d’influència del domicili habitual: 30 punts.
 • Quan l’EBM sol·licitada en primera opció és la tercera o quarta EBM que està dins de l’àrea d’influència del domicili habitual: 20 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.
 • Quan el domicili habitual no és al  municipi: 0 punts.
 • Quan l’alumne/a no té el domicili habitual a Santa Coloma de Gramenet, però un dels tutors o guardadors de fet treballa al municipi i l’EBM sol·licitada en primera opció es una de les dues primeres EBM que està dins de l’àrea d’influència de l’adreça del lloc de treball: 20 punts.
 • Quan l’alumne/a no té el domicili habitual a Santa Coloma de Gramenet, però un dels tutors o guardadors de fet treballa al municipi i l’EBM sol·licitada en primera opció es la tercera o quarta EBM que està dins de l’àrea d’influència de l’adreça del lloc de treball: 0 punts.

Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d'una puntuació, malgrat es doni més d'un dels supòsits previstos.

 •  Documentació acreditativa:

Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, el Servei d'Educació està facultat per consultar de forma electrònica les dades que s'han aportat i per comprovar que es compleixen les condicions requerides. No caldrà  presentar el certificat o volant de convivència de l’alumne/a.

Quan per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, s'acredita adjuntant el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'ha d'acreditar amb el formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037).

c) Renda anual de la unitat familiar. Quan el pare o mare o tutor o tutora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 15 punts.

Documentació acreditativa: Ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.


Criteris complementaris

a) Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans: 15 punts.

Quan l'alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l'alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33 %.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33 % els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 • Documentació acreditativa: Targeta acreditativa vigent de la discapacitat.

b) Pel fet de formar part d'una família monoparental: 10 punts.

 • Documentació acreditativa: Títol vigent de família monoparental.

c) Pel fet de formar part d'una família nombrosa  10 punts.

 • Documentació acreditativa: Títol vigent de família nombrosa.

d) Pel fet que l'alumne/a hagi nascut en un part múltiple: 10 punts.

 • Documentació acreditativa: Llibre de família.

e) Pel fet que l'alumne/a es trobi en situació d'acolliment familiar: 10 punts.

 • Documentació acreditativa: Resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.

f)  Quan s'acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts.

 • Documentació acreditativa: La condició de víctima de violència de gènere s'acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s'acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior.

Altres situacions previstes en la norma

La comissió de garanties d'admissió valorarà les sol·licituds en què s'al·legui el trasllat de la unitat familiar degut a la mobilitat forçosa del pare, mare o tutor o tutora legal, la discapacitat sobrevinguda en qualsevol dels membres de la família o un canvi de residència derivat d'actes de violència de gènere o d'assetjament escolar. En aquests casos, cal adjuntar la documentació acreditativa de la circumstància.