Normativa aplicable al procés de preinscripció i matrícula

El procés de preinscripció i matrícula de la xarxa d’escoles bressol municipals de Santa Coloma de Gramenet, per al curs escolar 2021-22, està regulat per diferents normatives:

  • DECRET 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya.

Els criteris de prioritat que determinen l'assignació de plaça per al curs 2021-2022 són els mateixos que es van aplicar el curs passat. Per tant, són els previstos al Decret 75/2007, ja que els canvis que introdueix el nou Decret 11/2021 estan pendents d'adaptació i, per tant, com estableix la mateixa norma, es tindran en compte per a la preinscripció de l'any vinent.

  • RESOLUCIÓ EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022.