Criteris de prioritat de les sol·licituds

Com acreditar-los i quin barem s'aplica?

Els criteris de prioritat són els criteris que s’apliquen per ordenar les sol·licituds d’admissió i assignar els llocs escolars dels centres quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta.  

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Servei d'Educació municipal comunicarà a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes.


Criteris de prioritat: Generals i complementaris


Criteris generals

a) Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen: 40 punts.

Documentació acreditativa: Quan un germà està escolaritzat a l’EBM, o un pare o mare o tutor o tutora legal hi treballa, no s'ha de presentar cap document acreditatiu perquè l’EBM en fa la comprovació. 

b) Proximitat del domicili habitual de l'alumne al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies):

(Per poder baremar aquest criteri s’ha d’utilitzar el “cercador d’escoles bressol” de la web i haureu de posar el número del DNI o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres) 

Només heu de marcar un dels sis apartats:

  • Quan l’EBM sol·licitada en primera opció és una de les dues primeres EBM que està dins de l’àrea d’influència del domicili habitual: 30 punts.
  • Quan l’EBM sol·licitada en primera opció és la tercera o quarta EBM que està dins de l’àrea d’influència del domicili habitual: 20 punts.
  • Quan el domicili habitual és al mateix municipi on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts. 
  • Quan el domicili habitual no és al  municipi: 0 punts.
  • Quan l’alumne/a no té el domicili habitual a Santa Coloma de Gramenet, però un dels tutors o guardadors de fet treballa al municipi i l’EBM sol·licitada en primera opció es una de les dues primeres EBM que està dins de l’àrea d’influència de l’adreça del lloc de treball: 20 punts.
  • Quan l’alumne/a no té el domicili habitual a Santa Coloma de Gramenet, però un dels tutors o guardadors de fet treballa al municipi i l’EBM sol·licitada en primera opció es la tercera o quarta EBM que està dins de l’àrea d’influència de l’adreça del lloc de treball: 0 punts. 

Documentació acreditativa:

  • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE,  caldrà presentar el certificat de convivència.
  • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037).

c) Renda anual de la unitat familiar. Quan el pare o mare o tutor o tutora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.

Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

d) Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans: Quan l'alumne/a  acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l'alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

Documentació acreditativa: Targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%. Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.


Criteri complementari

a) Pel fet de formar part d'una família nombrosa o família monoparental: 15 punts.

  • Documentació acreditativa: Títol vigent de família nombrosa o monoparental.

Altres situacions previstes en la norma

Si s’al·lega el trasllat de la unitat familiar per mobilitat forçosa dels pares o tutors legals o un canvi de residència derivat d'actes de violència de gènere, cal presentar la documentació acreditativa de la circumstància, que serà valorada per la  comissió de garanties d'admissió d’alumnes.