Documentació per fer la sol·licitud

Què s'ha d'entregar amb la sol·licitud?

 

Cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció.

 

Per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció es demanarà:

  • Llibre de familia, certificat de naixement o altres documents relatius a la filiació
  •  Si s’utilitza la sol·licitud en suport informàtic, el DNI o NIE del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne/a. Si és estranger s'haurà d'adjuntar el passaport o, si és estranger d'un país membre de la Unió Europea, el document d'identitat del país d'origen.

 

Per consultar la documentació que cal presentar per acreditar l’acompliment dels criteris prioritaris i complementaris, mireu l'apartat Criteris de prioritat.