Darrera normativa

RESOLUCIÓ EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula
d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos
ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022.

DECRET 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya.


RESOLUCIÓ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ SOBRE LES NORMES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS 2019 – 2020

Preinscripció 2020-20201

RESOLUCIÓ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ SOBRE LES NORMES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS 2020 – 2021 (EDU/576/2020, de 28 de febrer) per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.

DECRET 31/2019, de 5 de febrer, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

ALTRA NORMATIVA

Resolució de 10 de febrer de 2015, per la qual es delimiten les àrees de proximitat dels centres docents pel que fa als ensenyaments sufragats amb fons públics  del municipi de Santa Coloma de Gramenet.

Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públic (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007) (PDF)

Recursos i reclamacions

Si voleu interposar un recurs o presentar una reclamació, ho heu de fer per escrit i presentar-lo en un registre.

  • Contra els acords i les decisions sobre l'admissió d'alumnes dels consells escolars dels centres públics es pot interposar recurs d'alçada davant el director o la directora dels serveis territorials corresponents. La resolució posa fi a la via administrativa.
  • Contra els acords i les decisions de les persones titulars dels centres privats es pot presentar reclamació davant el director o la directora dels serveis territorials corresponents en el termini de tres dies. En aquest cas, la resolució exhaureix la via administrativa.
  •  Les persones interessades poden presentar reclamacions davant les comissions d'escolarització en relació amb les decisions d'aquests òrgans que els afectin, en el termini de tres dies hàbils. Contra les decisions de les comissions d'escolarització es poden interposar recursos d'alçada davant el corresponent director o directora dels serveis territorials. La resolució d'aquests recursos posa fi a la via administrativa.
  • Contra les resolucions dels directors o les directores dels serveis territorials relatives a l'escolarització d'alumnat amb necessitats educatives específiques, es pot presentar recurs d'alçada davant de la directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa.

Aquests recursos i reclamacions s'han de resoldre dins un termini que garanteixi l'adequada escolarització de l'alumnat.