Documentació per fer la sol·licitud

Què s'ha d'entregar amb la sol·licitud?

Documentació identificativa que cal presentar en tots els casos:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si en disposa.

Recordeu que caldrà adjuntar tota la documentació de forma telemàtica a la sol·licitud que ompliu a través del web de la Generalitat de Catalunya. Si necessiteu més informació sobre com omplir la sol·licitud, consulteu l'apartat "Com omplim la sol·licitud".