Els criteris de prioritat a la sol·licitud de preinscripció

Quina puntuació té la sol·licitud en funció de cada criteri?

Els criteris de prioritat són els criteris que s’apliquen per ordenar les sol·licituds d’admissió i assignar els llocs escolars dels centres quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta.

És important saber que la falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Educació comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes.


Els criteris de prioritat per a educació infantil de segon cicle, primària i secundària

La definició dels criteris i la seva puntuació

Els criteris de prioritat es classifiquen segons les següents categories: 

  • Criteri específic
  • Criteris generals
  • Criteri complementari

A continuació podeu trobar una explicació amb detall de cadascun d'ells.


Criteri específic

Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat. 

En el cas d'alumnat que entra a P3, a qualsevol altre curs d'infantil i i primària aquest criteri no tindrà cap validesa, de manera que no caldrà tenir-lo en compte en el moment d'omplir la nostra sol·licitud. En el cas de l'alumnat que accedeix a la secundària, cal que consulteu les adscripcions entre centres educatius de primària i de secundària a l'apartat d'aquesta web que diu: "Educació secundària: Adscripcions entre centres"


Criteris generals

1. Quan l’alumne té germans o germanes escolaritzades al centre o pares o tutors legals que hi treballin (amb una activitat continuada, amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu) en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts. 

Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Per acreditar aquesta situació, no cal presentar cap document, ja que el centre en farà la comprovació

2. Per proximitat del domicili o del lloc de treball

  • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.

Per acreditar aquesta situació, es comprovarà amb l’original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. En el cas que l'adreça d'aquest document no sigui la que s'indica a la sol·licitud, el centre educatiu haurà de demanar a l'Ajuntament informació sobre aquest fet i es comprovarà mitjaçant el Padró Municipal d'Habitants. 

  •  Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.

Per acreditar aquesta situació, cal aportar una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors/es en el règim d’autònoms, s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036). 

  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts

Per acreditar aquesta situació, es comprovarà amb l’original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. En el cas que l'adreça d'aquest document no sigui la que s'indica a la sol·licitud, el centre educatiu haurà de demanar a l'Ajuntament informació sobre aquest fet i es comprovarà mitjaçant el Padró Municipal d'Habitants.

3. Quan el pare, mare, tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.

Per acreditar aquesta puntuació, cal aportar la documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

4. Quan l’alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33%, o quan el pare, la mare, tutor, tutora, un germà o una germana de l’alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

Per acreditar aquesta puntuació, cal presentar original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Benestar i Família i pels organismes competents d’altres comunitats autònomes, on s’acrediti una discapacitat igual o superior al 33 %.


Criteris complementaris

1. Si el nen o nena forma part de d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts. 

Per acreditar aquesta puntuació, caldrà l'Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.