*La documentació a presentar pateix modificacions per les noves mesures del Departament d'Ensenyament en la preinscripció escolar 2020-2021

Consulteu les novetats a l'apartat de calendari de preinscripció i matrícula

DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT

Documentació identificativa que cal presentar en tots els casos: 

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol•licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol•licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si en disposa.

CRITERIS DE PRIORITAT

Segons pertoqui caldrà presentar a més la documentació acreditativa dels criteris de prioritat al·legats.

Els criteris de prioritat són els criteris que s’apliquen per ordenar les sol·licituds d’admissió i assignar els llocs escolars dels centres quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Ensenyament comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes.

Per al 2n cicle d'educació infantil, l'educació primària i l'ESO  s'apliquen els següents:

A.- Criteri específic

- Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol•licitat.

Documentació: cap 

B.- Criteris generals i barem a aplicar: 

1. Quan l’alumne té germans o germanes escolaritzades al centre o pares o tutors legals que hi treballin (amb una activitat continuada, amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu) en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts. 

Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

 • No cal presentar cap document, ja que el centre en farà la comprovació. 

2. Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol•licitat en primer lloc (només una opció): 

 • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts. Es comprovarà amb l’original i fotocòpia del DNI de la persona sol•licitant (pare, mare o tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts. S’acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036).
 • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts. Es comprovarà amb l’original i fotocòpia del DNI de la persona sol•licitant (pare, mare o tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

3. Quan el pare, mare, tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts

 • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

4. Quan l’alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33%, o quan el pare, la mare, tutor, tutora, un germà o una germana de l’alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts. 

 • Cal presentar original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al•lega aquesta condició emès pel Departament de Benestar i Família i pels organismes competents d’altres comunitats autònomes, on s’acrediti una discapacitat igual o superior al 33 %. 

C.- Criteris complementaris d’admissió d’alumnat:  

1. Si el nen o nena forma part de d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts

 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Simultaneïtat d'ensenyaments professionals de música i dansa i programes esportius d'alt rendiment 

Encara que no provinguin d’un centre adscrit, tenen prioritat per accedir a les places d’ESO dels centres amb l’horari adaptat:

- Els alumnes que cursen o opten per cursar ensenyaments professionals de música o de dansa. En el moment de fer la sol•licitud de preinscripció i en formalitzar la matrícula han de declarar que estan matriculats o admesos pendents de matricula en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals.

- Els alumnes que segueixen programes esportius d’alt rendiment (inclosos els esportistes integrats en la tecnificació esportiva i els esportistes d’alt nivell o alt rendiment). Aquesta condició s'acredita amb un dels documents següents: 

 • Certificat del Consell Català de l’Esport que especifiqui que formen part del pla de tecnificació del programa ARC (alt rendiment català), per als esportistes que es troben en l’etapa de tecnificació esportiva.
 • Certificat del Consell Català de l’Esport que ratifiqui el certificat del Consell Superior d’Esport, per als esportistes d’alt rendiment segons el Reial decret 971/2007.
 • Relació d’esportistes d’alt nivell publicada al DOGC o BOE per als esportistes d’alt nivell.