Informa't!

Vols conèixer els teus drets? Tens uns problema i no saps com reclamar? A l’OMIC et podem informar.Contacta!

L’OMIC presta un servei d’assessorament personal i gratuït a les persones consumidores mitjançant visita presencial amb  tècnics de consum o advocats especialitzats en Dret de Consum. Si vols concertar visita:

Quins són els horaris de visita?

  • Dilluns      09:30 a 12:00    Assessor jurídic
  • Dimarts     09:30 a 12:45 Tècnic
  • Dimecres  09:30 a 12:45    Tècnic
  • Dijous       09:30 a 12:45    Tècnic
  • Divendres  09:30 a 13:00    Assessor jurídic

Què he de portar el dia de la visita amb els tècnics o advocats de l’OMIC?

Porta tota la documentació relativa al cas que vulguis exposar (contractes, pressupostos, factures, fulles de feina, correspondència creuada amb l’empresa reclamada, acreditació dels danys i perjudicis que vulgueu reclamar, etc.). D’aquesta manera, et podrem donar un millor assessorament i evitarem haver-te de citar un altre dia per ampliar la documentació que cal examinar.

Quant de temps dura la visita?

Les visites estan programades cada quinze minuts. Pensem que és un temps suficient per tractar correctament el vostre assumpte. No obstant, us preguem que intenteu exposar el vostre cas de forma concisa, i que ens presenteu la documentació ordenada cronològicament per aprofitar al màxim el temps.

Reclama!

Vols sol·licitar la reparació d’un producte, el compliment d’un contracte,  la devolució d’uns diners, l’anul·lació d’un deute o la compensació d’uns danys?

 Com reclamar en 4 passos?

1r. - Reclama al propi establiment o empresa: en primer lloc, planteja el teu problema a l’empresa o establiment per intentar arribar a un acord.

 2n. - Reclama a través de l’OMIC: Des de l’OMIC podem gestionar les vostres reclamacions per intentar arribar a un acord amistós amb l’empresa per la via de la mediació. 

3r. - Reclama a través de l’arbitratge de consum: si el teu conflicte no es resol amb la mediació de l’OMIC, pots sol·licitar un arbitratge de consum.

4rt. - Reclama davant els jutjats: si l’empresa reclamada no accepta sotmetre’s a l’arbitratge de consum, pots presentar la teva reclamació davant els tribunals ordinaris de justícia.

Reclama al propi establiment o empresa

En primer lloc, planteja el teu problema a l’empresa o establiment per intentar arribar a un acord.

Compra de productes en establiments:

Si es tracta d’una compra en un establiment, parla amb el responsable de la botiga per exposar-li la teva reclamació i intentar arribar a una solució.

 Si no arribeu a cap solució amistosa, demana-li el Full Oficial de Reclamació en el mateix establiment. Recorda que tots els establiments estan obligats a tenir fulls oficials de reclamació a disposició de les persones consumidores.

Quan et lliurin el full de reclamació, l’hauràs de complimentar i deixar l’exemplar corresponent a l’establiment en la pròpia botiga, on t’hauran de firmar i segellar la teva còpia.

L’establiment disposa d’un mes per gestionar la teva reclamació i donar-te una resposta. Per tant, hauràs d’esperar aquest temps!

Contractes de serveis:

Si la teva reclamació és relativa a una prestació de serveis (reparacions a domicili, viatges, telefonia, internet, subministraments bàsics, assegurances, contractes bancaris, ensenyament, etc.), el primer que hauràs de fer és posar-te en contacte telefònic amb el departament d´atenció al client de la teva companyia per intentar resoldre el problema.

Si no aconsegueixes una resposta ràpida i satisfactòria, envia una reclamació per escrit al Departament d’Atenció al Client de la pròpia empresa, mitjançant carta certificada o burofax amb acusament de recepció, adreçada al seu domicili social. L’adreça la podràs trobar en el contracte, a les factures o a la seva pàgina web.

L’empresa disposa d’un mes (o dos en temes relatius a contractes bancaris o d’assegurances) per donar-te una resposta. Per tant, hauràs d’esperar aquest termini.

Reclama a través de l’OMIC

Des de l’OMIC podem gestionar les vostres reclamacions per intentar arribar a un acord amistós amb l’empresa per la via de la mediació. 

He reclamat a l’empresa fa més d’un mes i no tinc cap solució

Si no tens cap resposta satisfactòria de l’empresa en el termini d’un mes (o dos mesos en els temes relatius a contractes bancaris o d’assegurances), pots presentar l’original del Full Oficial de Queixa/Reclamació/Denúncia al registre de l’OIAC.

És molt important que adjuntis al full de reclamació fotocòpia de tota la documentació relativa al cas (pressupost, contracte, factura, rebut, etc.) i que exposis de forma clara i concisa els fets i la teva pretensió, és a dir, allò que demanes.

Què farà l’OMIC amb la meva reclamació?

L´OMIC donarà trasllat de la teva reclamació a l’empresa reclamada i, tan bon punt ens arribi la proposta de resolució de l’empresa, te la farem arribar per escrit al domicili que ens indiquis en l’imprès de reclamació o, si ho prefereixes, a la teva adreça electrònica. En aquell mateix moment, t’informarem dels tràmits que hauràs de seguir si no estàs d’acord amb la resposta de l’empresa.

Quant de temps triguen a contestar les empreses reclamades?

El temps de resposta depèn de l’empresa a qui es reclama. Hi ha assumptes que es resolen de forma àgil i ràpida perquè el reclamat contesta en un termini breu, i d’altres que triguen més.

No obstant, si en un termini de tres mesos no rebem cap resposta de l’empresa reclamada, entendrem que l’empresa desisteix de la mediació proposada i us enviarem una carta informant-vos de l’arxiu del vostre expedient i de les vies existents per continuar la vostra reclamació.

Recordeu que l’OMIC no té competències per resoldre les reclamacions, sinó únicament per gestionar-les.

És possible plantejar una mediació presencial?

Si la teva reclamació és contra un establiment de Santa Coloma de Gramenet, des de l’OMIC ens posarem en contacte amb ell per proposar-li fer una mediació presencial en les nostres oficines. D’aquesta manera, us podem ajudar a tots dos a arribar a una solució satisfactòria.

Com em puc informar de l’estat del meu expedient?

Si heu presentat una reclamació a l’OMIC i voleu saber en quin estat es troba el vostre expedient, podeu trucar a l’OIAC (93.462.40.40), o bé enviar un correu electrònic sol·licitant informació.

Reclama a través de l’arbitratge de consum

Si el teu conflicte no es resol amb la mediació de l’OMIC, pots sol·licitar un arbitratge de consum.

Què és l’arbitratge de consum?

L’arbitratge de consum és un procediment extrajudicial que pot iniciar el consumidor o l’usuari per tal que un tribunal arbitral resolgui el conflicte que pugui tenir amb un establiment comercial, en relació a la compra d’un producte o l’adquisició d’un servei. És una alternativa a la via judicial ordinària.

És voluntari acceptar aquesta via de resolució de conflictes?

Si, a diferència de la via judicial, l’arbitratge de consum és voluntari. Això vol dir que la persona consumidora pot iniciar aquesta via de reclamació voluntàriament i l’empresa reclamada pot acceptar sotmetre’s-hi o no sotmetre’s-hi, sense necessitat d’al·legar cap causa.

Quin cost té l’arbitratge de consum?

L’arbitratge de consum és gratuït i no suposa cap despesa per cap de les dues parts, reclamant i reclamat.

És necessària l’assistència d’advocat o la representació per procurador?

No. Les parts es poden fer representar si ho volen i poden anar acompanyades d’un advocat, però no és necessari.

Com finalitza el procediment arbitral?

L’àrbitre o àrbitres que coneixen l’assumpte dicten un laude o resolució on es recull la solució a la qüestió plantejada. Aquest laude és de compliment obligatori per a les dues parts i té efectes de cosa jutjada, és a dir, no hi ha possibilitat de recurs sobre el fons, i no es pot tornar a plantejar el mateix conflicte davant cap altra instància arbitral o judicial.

Quins avantatges té per als establiments comercials?

  • Símbol de qualitat i transparència: La submissió al Col·legi Arbitral per part dels establiments és símbol de qualitat i transparència i dóna majors garanties als seus clients, fidelitzant-los.

  • Més confiança: L’exhibició del distintiu d’adhesió al sistema arbitral de consum dóna més confiança a les persones consumidores.

  • Possibilitat de recuperar imports no cobrats: L’arbitratge de consum permet reconvenir contra el consumidor, i, en el seu cas, recuperar quantitats que aquest hagi deixat de pagar.

  • Sense despeses: El procediment arbitral de consum no ocasiona despeses a les parts, ja que no és necessària l’assistència d’advocat ni de procurador.

 * Podeu trobar més informació al quadern de consum La mediació i l’arbitratge de consum

Queixa't!

Si no vols reclamar res en particular però consideres que el tracte rebut en un establiment no ha estat l’adequat, pots comunicar-nos la teva queixa.

 Què és una queixa?

Una queixa és una comunicació per la qual pots posar en coneixement de l’empresa i de l’Administració uns fets que t’han molestat o que consideres anormals per tal que, un cop esmenats, es millori la qualitat dels béns o serveis que s’ofereixen al mercat o l’atenció que es presta a les persones consumidores.

Com puc presentar una queixa?

Pots demanar al propi establiment que et lliuri el Full Oficial de Queixa/Reclamació/Denúncia i presentar-lo a l’OIAC o a través d’aquest imprès de reclamació Indica clarament que es tracta d’una queixa.

Què farà l’OMIC amb la meva queixa?

Des de l’OMIC traslladarem la teva queixa a l’establiment a fi que prengui les mesures necessàries per  millorar la seva conducta i l’atenció a la seva clientela.

Denúncia!

Creus que un establiment no compleix la normativa de consum? No exposa els preus? No disposa de Fulls Oficials de Queixa/Reclamació/Denúncia?

Què és una denúncia?

Una denúncia és la comunicació a l’Administració d’uns fets que poden ser constitutius d’una infracció administrativa, a fi que les administracions públiques els investiguin, si escau, i actuïn d’ofici per corregir la conducta infractora i, d’aquesta manera, es defensin els interessos generals de les persones consumidores.

Com puc presentar una denúncia?

Si creus que un establiment comercial de Santa Coloma de Gramenet no compleix amb les seves obligacions vers els consumidors, i vols posar en coneixement de l’Administració aquests fets, pots fer-ho mitjançant el Full Oficial de Queixa/Reclamació/Denúncia que et lliuraran en l’establiment o a través de l'imprés de reclamació Indica clarament que es tracta d’una denúncia contra l’establiment o empresa.

Què farà l’OMIC amb la meva denúncia?

Des de l’OMIC s’analitzaran els fets denunciats i, en cas de constatar una conducta infractora, es traslladarà l’expedient a l’organisme competent a efectes sancionadors.