Obligacions relatives a la informació a facilitar als usuaris

Els tallers de reparació de vehicles han de complir les següents obligacions informatives:

 1. Exhibir un cartell on s’indiquin els preus aplicables per hora de treball i per servei concret, incloent els impostos, càrregues o gravàmens.
 2. Exhibir un cartell informatiu de l’horari de prestació de servei al públic.
 3. Exhibir un cartell amb els drets dels consumidors editat per l’Agència Catalana del Consum.
 4. Tenir a disposició del públic els catàlegs i tarifes actualitzades de les peces que facin servir en les seves reparacions i les taules de temps de treball, facilitades pel fabricant del vehicle.
 5. Els tallers no oficials de marca tindran a disposició del públic albarans o factures acreditatives del preu i l’origen de les peces emprades a la reparació

Obligacions relatives a la documentació a lliurar a l’usuari

Els tallers han de facilitar als usuaris els següents documents:

1/ El resguard de dipòsit on constin les següents dades:

 • Les dades identificatives del taller, de l’usuari i del vehicle.
 • La descripció de l’estat del vehicle.
 • Si és lliurat per fer pressupost, cal indicar els treballs que s’han de dur a terme per diagnosticar l’avaria.
 • Data prevista de lliurament del pressupost o del vehicle ja reparat.

2/ El pressupost en el que es recullin:

 • Les dades del taller i de l’usuari i identificació del vehicle.
 • Les reparacions que s’han de dur a terme i les peces que s’han de reparar o substituir.
 • Data prevista de lliurament del vehicle ja reparat.
 • Indicació del temps de validesa del pressupost que, com a mínim, ha de ser de 12 dies.
 • Data i signatures del prestador de servei i de l’usuari.

Cal recordar que la renúncia al pressupost per part de l’usuari només es pot fer per escrit i que si l’usuari no accepta el pressupost, només se li pot cobrar les despeses per la seva elaboració si prèviament ha estat informat sobre aquest concepte i sobre el seu import.

3/ La factura on consti:

 • Els treballs realitzats.
 • Relació de peces i elements que s’hagin utilitzat i import individual.
 • Hores de treball i import.
 • Import total de la factura i impostos aplicables (IVA al 16%).
 • Garantia de les reparacions que en cap cas pot ser inferior a 3 mesos o 2000 km, llevat si es tracta de vehicles industrials que serà de 15 dies.

L’usuari, prèviament al pagament de la factura, té dret a comprovar en el mateix taller els treballs que s’hagin dut a terme.

Altres obligacions dels tallers de reparació

Durant la reparació del vehicle, el taller haurà d’informar a l’usuari/ària de les avaries o defectes amagats que no s’haguessin detectat, i només podrà dur-ne a terme la reparació amb l’acceptació prèvia i expressa del client.

D’altra banda, el taller està obligat a tenir a disposició del públic fulls oficials de reclamació, a través dels quals els usuaris poden cursar les seves denúncies, queixes o reclamacions.

Cal recordar que el taller està obligat a lliurar a l’usuari les peces substituïdes, llevat que la reparació es faci a càrrec de la garantia del vehicle.

Despeses d’estada

El taller ens pot cobrar despeses d’estada, sempre i quan les hagi fet constar en el resguard, quan passats tres dies des que ens han comunicat que podem retirar el pressupost o el vehicle reparat, no ens pronunciem al respecte.

Logo de l'OMIC

Tornar