Marc legal i normatiu

En aquest apartat us referenciem les normatives i lleis més rellevants en matèria de Biblioteca Pública.

El Manifest de la Biblioteca Pública (Unesco, 1994), defineix les característiques del fons de les Biblioteques Públiques :

“Tots els grups d’edat han de trobar material adequat a les seves necessitats. Els fons i els serveis han d’incloure tot tipus de suports adients, tant en tecnologia moderna com en material tradicional. Són fonamentals l’alta qualitat i l’adequació a les necessitats i els condicionaments locals. El fons ha de reflectir les tendències actuals i l’evolució de la societat, com també la memòria de l’esforç i la imaginació de la humanitat.”

La Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya defineix, estructura i organitza el Sistema de Lectura Pública de Catalunya. El text constitueix el marc normatiu fonamental al qual han d’atenir-se les biblioteques públiques, de les quals en defineix les diferents tipologies i la seva estructuració en el territori.

A fi de definir i planificar en l’àmbit municipal els equipaments bibliotecaris necessaris a Catalunya disposem dels Estàndards de biblioteca pública i el Mapa de lectura pública de Catalunya:

Els Estàndars de Biblioteca Pública defineixen, segons el nombre d’habitants i les característiques del municipi, els requeriments en serveis i recursos -espais, fons, personal, hores de servei i equipament- que han d’oferir les biblioteques.

El Mapa de Lectura Pública de Catalunya és un instrument previst en l’article 28 de la Llei 4/1993 del Sistema Bibliotecari de Catalunya. Aquest, realitzat a partir del cens i dels Estàndards de Biblioteca Pública, estableix les necessitats de la lectura pública de cada municipi.

Per a Santa Coloma programa la necessitat d’una xarxa urbana amb un total de cinc biblioteques. Aquest és el nombre orientatiu de biblioteques que hauria de tenir la ciutat i queda supeditat al que estableixi el pla de biblioteques ja que, tal i com el propi Mapa apunta, “el nombre de biblioteques locals de les xarxes urbanes pot variar en funció de la planificació bibliotecària de la ciutat.”

Pel que fa a xarxes municipals, la Llei estableix que les ciutats de més de 30.000 habitants han de tenir una biblioteca central urbana que coordini i ofereixi suport i assessorament a la resta de biblioteques i als serveis bibliotecaris mòbils del terme municipal.

La Normativa reguladora per a l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i l’ús dels serveis bibliotecaris vinculats, regula l’emissió del carnet d’usuari de biblioteques, el servei de préstec i el servei d’accés a Internet i neix amb la voluntat de sistematitzar un funcionament comú d’aquests àmbits a totes les biblioteques que treballen en xarxa a la província de Barcelona. En definitiva, és una eina per a la millora de la gestió del serveis bibliotecaris que s’hi relacionen i per a harmonitzar els drets i deures relatius a la seva prestació a tots els usuaris de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) en peu d’igualtat.