Línies estratègiques de millora

Aquest Catàleg de Cartes de Serveis respon bàsicament a un doble objectiu: 1) oferir a la ciutadania informació actualitzada dels serveis municipals i, 2) esdevenir un sistema de gestió per compromisos, per millorar de manera continua les següents línies estratègiques de gestió i organització de l'Ajuntament:

Línia de millora 1. Temps de prestació

Reduir el temps de prestació dels serveis que ofereix l’Ajuntament és la línia que més compromisos incorpora. Això demostra la importància que l’organització atorga a la reducció dels terminis d’atenció i resolució de peticions, tràmits i demandes ciutadanes.

 Línia de millora 2. Quantitat de serveis

Els compromisos inclosos en aquesta línia vetllen per donar compliment a la quantitat de serveis que s’ofereixen al llarg de l’any. Són serveis que deriven de l’activitat ordinària de l’Ajuntament i que es realitzen amb regularitat: expedients, inspeccions, assistències, etc

 Línia de millora 3. Qualitat dels serveis

Incorpora compromisos orientats a oferir una major qualitat dels serveis prestats atenent, per exemple, els següents propòsits: que siguin cada vegada més efectius i àgils; que el tracte sigui respectuós; que no es produeixin errors significatius; i/o que el temps s’adeqüi als terminis previstos.

 Línia de millora 4. Activitats, plans i projectes

Aquesta línia incorpora compromisos d’activitats que moltes vegades estan associades a factors conjunturals i a programes temporals. Són actuacions que, no tenen necessàriament caràcter de continuïtat, i que es planifiquen amb criteris programàtics.

 Línia de millora 5. Informació pública

Els compromisos d’aquesta línia estan dirigits a oferir a la ciutadania una informació sobre els serveis municipals cada vegada més entenedora, actualitzada i accessible. En aquest sentit, es treballa especialment en la millora de l’atenció ciutadana i la transparència.

 Línia de millora 6. Valoració de les persones usuàries

Aquests compromisos volen impulsar la implementació d’enquestes de satisfacció i bústies d’opinió per facilitar l’expressió de les valoracions de les persones usuàries. Sens dubte, conèixer aquestes percepcions ajuda a dissenyar serveis més ajustats a les necessitats ciutadanes.

 

Cadascun dels més de 300 compromisos de les Cartes respon a una d’aquestes línies de millora que l’Ajuntament ha prioritzat, i en les què treballa per garantir la millora dels serveis municipals.

Es a dir, l’Ajuntament disposa d’una estratègia que orienta i guia l’organització cap a un model d’Ajuntament determinat, basat en la innovació i la qualitat en la prestació dels serveis. Aquesta estratègia representa un full de ruta i un horitzó compartit per totes les persones responsables i els seus equips.

 L’evolució del compliment dels compromisos per línies es pot consultar als següents enllaços: