Protecció Patrimoni

Les finques situades dins un àmbit de protecció del patrimoni hauran de complir, a més a més del que dictamini la normativa urbanística vigent de la zona on es trobi la finca (clau urbanística), el que estigui determinat de forma específica pel seu tipus de protecció.

Aquest protecció està regulada per l'expedient urbanístic “Modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet”, aprovat el 30 de gener de 2024 que es pot consultar en el següent enllaç.

Per saber si una finca en concret està dins d'un àmbit de protecció del patrimoni cal consultar al Geoportal Urbanístic. Picant en la finca  d'interès amb el ratolí o posant la seva adreça al cercador sortirà a la part dreta de la pantalla la normativa que li afecta i si la finca en qüestió està o no dins un àmbit de protecció.

 

CATEGORIES DEL BENS PROTEGITS I NORMATIVA A COMPLIR:

Atenent a llur valor històric, arquitectònic, paisatgístic, arqueològic, cultural o testimonial s’ha agrupat els béns en:


FITXES INDIVIDUALITZADES DE CADA ELEMENT PROTEGIT:
.

En el següent ENLLAÇ es pot consultar les fitxes individualitzades de cada element del patrimoni arquitectònic amb explicació informativa i intervencions permeses en cada element.