Servei d'orientació i ajuts per l'habitatge

Prestacions econòmiques d'especial urgència relacionades amb l'habitatge

Què és?

Les prestacions econòmiques d’urgència social relacionades amb l’habitatge que es financen amb càrrec als pressupostos de l’Ajuntament tenen per finalitat garantir el manteniment d’un habitatge a les persones en situació de necessitat social que, per motius diversos, estan en risc de perdre’l. Aquesta finalitat s’aconsegueix bé evitant la pèrdua imminent de l’habitatge per impagament de les quotes hipotecàries o de lloguer; bé facilitant l’accés a un nou habitatge de lloguer o les pernoctacions puntuals i urgents per donar cobertura a necessitats d’habitatge temporal.

Els professionals dels equips basics d’atenció social valoren cada situació i fan, si s’escau, la proposta de la prestació econòmica puntual d’urgència relacionada amb l’habitatge.

Qui ho pot demanar?

Les persones que resideixin a Santa Coloma de Gramenet des de fa més de sis mesos.

Com es pot fer?

Presencialment

Als EBAS prèvia demanda d’hora de visita.

Més informació:

Telèfon d’Atenció a les famílies: 93.462.40.77

Servei d'orientació i mediació per l'habitatge

Què és?

Les necessitats relacionades amb l’habitatge sovint tenen relació amb la dificultat en la interpretació dels diferents documents legals que regulen l’accés a l’habitatge: escriptures de compravenda, escriptures de préstecs hipotecaris, contractes de diferent natura...

Mitjançant l’Oficina Antidesnonaments, que compta amb la participació de l’Oficina Local d’Habitatge i Càritas, es facilita a les persones el servei de mediació i s’articulen les mesures per garantir el manteniment de l’habitatge en les millors condicions possibles, adients a la situació de la família.

Qui ho pot demanar?

Les persones que resideixin a Santa Coloma de Gramenet.

Com es pot fer?

Directament a l’Oficina Antidesnonaments, mitjançant l’Oficina Local d’Habitatge o derivats des dels Equips Bàsics d'Atenció Social.

Més informació

Telèfon d’Atenció a les famílies: 93 462 40 77

Ajuts per pagar la plusvàlua en casos de dació en pagament o execucions hipotecàries

Què és?

Ajuts per cobrir la quota de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana en els supòsits de dació en pagament d’un deute hipotecari o execució hipotecària

Qui ho pot demanar?

Les persones que resideixin a Santa Coloma de Gramenet des de fa més de 18 mesos.

Com es pot fer?

Tramitar presencialment a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana.

Documentació necessària

  1. Instància de sol·licitud.
  2. Fotocòpia del NIF/NIE en vigor
  3. Justificant dels ingressos econòmics de la unitat familiar i/o de convivència.
  4. Còpia de l’escriptura de dació en pagament del deute hipotecari o del document d’execució hipotecària.
  5. Còpia de la liquidació/autoliquidació de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  6. Declaració explicativa sobre el procés de pèrdua de l’habitatge (model adjunt a la sol·licitud)

L'Habitatge com a dret social

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha posat en marxa una sèrie d'ajudes i serveis destinades al manteniment de l'habitatge habitual, de lloguer o de compra, i també a l'assessorament i intermediació de la problemàtica associada a la pèrdua de l'habitatge en processos de desnonament o execució hipotecària.

Aquests serveis estan destinats a persones i famílies en risc d'exclusió social què, de forma puntual o permanent, tenen dificultats per afrontar el pagament de la seva quota d'hipoteca o de lloguer.

Els serveis i ajuts són diferents en funció de la problemàtica. Tant els Serveis Socials Municipals, com l'Oficina Local d'Habitatge i els diferents convenis signats amb altres entitats públiques i privades conformen una xarxa de protecció per a moltes dels escenaris vinculats a la pèrdua de l'habitatge.

Servei d'arranjaments

Què és?

És un programa de reformes en domicilis particulars dirigit a persones majors de 65 anys.

L’objectiu del programa és millorar les condicions de vida de les persones beneficiàries dins de la seva llar, fent arranjaments en matèries de seguretat, higiene i accessibilitat.

Qui ho pot demanar?

Persones empadronades al municipi de Sta. Coloma de Gramenet, majors de 65 anys.

Com es pot demanar?

A l’Oficina d’Atenció a la Dependència i vulnerabilitat en adults i en les ABS de referència.