Fpto de Can Roig i Torres

Quan, als inicis dels ajuntaments demòcratics, les ciutats i els pobles del país enceten un camí cap a la normalització cultural, un dels àmbits que pren força arreu és la pràctica artística i molt concretament la musical.

Així doncs al novembre de 1980 es posava en funcionament la primera llavor de l’Escola Municipal de Música. Sense edifici propi, ni estructura organitzativa interna, utilitzant diversos espais compartits entre Can Roig i Torres, aleshores Escola Mare de Déu de Lourdes, l’Escola Ferran de Sagarra i el local parroquial Foc Nou es van començar a impartir les classes a 169 alumnes matriculats, molts menys dels aspirants preinscrits.

Logo de l'Escola de Música

El curs 1984-85, la Generalitat de Catalunya li atorga la condició d’Escola Autoritzada, depenent del Conservatori de Badalona.Durant aquella primera etapa van ser directors la Mª Rosa Vidal i en Josep Lluís Guzmán.

El 22 d’abril de 1985, després d’una important rehabilitació de l’edifici s’inaugurava l’Escola Municipal de Música a CAN ROIG I TORRES. 

Un seguit de concerts ompliren de contingut els actes d’aquesta esperada inauguració a la petita sala-auditori, amb l’actuació memorable de la pianista Eulàlia Soler qui, amb la seva participació, feia palesa la voluntat de qualitat en el nivell interpretatiu i tècnic que impregnarien les futures programacions.

Ja amb edifici propi, director, equip docent amb les degudes titulacions, i el pla d’estudis corresponent, l’Escola aspira a ser nomenada Conservatori Elemental de Música, per impartir estudis reglats i atorgar titulacions oficials de nivell elemental, segons la normativa vigent en aquell moment.

Va ser definitiu per a la consecució d’aquest objectiu el nomenament de director de l’Escola del compositor i director d’orquestra Juan José Olivés Palenzuela. Sota el seu lideratge, s’estableixen les bases pedagògiques, metodològiques i curriculars del que serà la futura Escola de Música.

És amb aquest projecte que el Curs 1986-87 l’escola es converteix per nomenament de la Generalitat en Conservatori Elemental, amb plena autonomia.

El 1993, la LOGSE implanta una nova organització dels estudis musicals i a la manera dels països europeus, desapareix l’ensenyament reglat en el grau elemental per tal d’ampliar l’accés a la música a un més gran nombre de ciutadans, mentre que estructura de manera més completa i amb un nivell d’exigència molt elevat els Grau Mitjà i Superior.

En aquest context legal, l’escola municipal deixa d’anomenar-se conservatori per convertir-se en Escola Municipal de Música Can Roig i Torres que, a l’empara del conveni marc signat entre l’Ajuntament de Santa Coloma i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, i amb el guiatge de la professora i directora Montserrat Olivés, adequa l’estructura al nou model d’Escola de Música vigent en l’actualitat.

Amb la incorporació a la Regiduria de Cultura de Montserrat Olivés agafa el relleu en la direcció l’Àngel Puig fins el 2009. En aquest període se celebren els 25 anys d’Escola, les obres de remodelació i s’inaugura l’Auditori Can Roig i Torres.

Actualment exerceix les tasques de direcció M. Teresa Folqué

La construcció de l’Auditori, l’ampliació de noves aules annexes, juntament amb l’adequació i remodelació dels espais existents, constitueixen el marc ambiental idoni i aporten les condicions materials i pedagògiques per a una formació musical de primera qualitat, que han de fer de l’Escola Municipal de Música un referent de qualitat humana, social i musical.

(extret del llibret inaugural de l’Auditori
)