Càrrecs, personal i retribucions

1. Les dades biogràfiques de l'Alcalde/essa i dels regidors/es de l'Ajuntament, especificant com a mínim el(s) seu(s) nom(s) i cognoms, càrrec, actual, foto, ressenya biogràfica -mínim de quatre línies cadascun- o el seu CV, així com les seves adreces electròniques.
2. L'agenda institucional de l'Alcalde/essa, amb indicació i detall de les activitats ja celebrades, tant com aquelles programades per la seva pròxima realització (data, hora, lloc, descripció de l'activitat i principals participants).
3. Es publica de  forma detallada i individualitzada les despeses dels viatges de l' alcalde/essa, i la resta dels càrrecs electes de l'Ajuntament.
4. La Relació de Llocs de treball ( RLT) de l'Ajuntament, així com la relació individualitzada dels càrrecs de confiança o Personal eventual, i l' import individual o col·lectiu de les seves retribucions. 
5. Les  dades bàsiques dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i/o societats municipals, amb indicació detallada del seu objecte social, així com els enllaços a les webs de les mateixes (si l'Ajuntament no tingués aquest organismes s'indicaria expressament a la web i no puntuarà com a part de l' índex). 
6. La Relació de Llocs de Treball (RLLT) o Plantilles de Personal dels organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals al complet, indicant la denominació dels llocs i les places de cada càrrec de confiança en ells existents (si l'Ajuntament no tingués aquest organisme s'indicarà expressament a la web i no puntuarà com a part de l'índex).
7. Les  retribucions percebudes pels alts càrrecs (almenys de tots els càrrecs electes  i dels Directors generals en el cas de que hi hagin) de l'Ajuntament  i dels màxims responsables de les Entitats participades pel mateix.
8. Registre d'Interessos d'Activitats i de Béns  dels Alts càrrecs de l'Ajuntament.