Plantilla i retribucions

Data última actualització:24/02/2021
Període d'actualització:Anual
Font:Servei de Selecció i Desenvolupament

Salaris

Articles de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2011 (Ley 39/2010, de 22 de desembre de 2010; BOE núm. 311, de 23 de desembre de 2011) on es recull l’import dels sous bases i dels complements de destí que ha de cobrar els treballadors municipals.