PE-171 - Modificació puntual del PGM als àmbits del CEIP Serra de Marina i finca del carrer d'Amèrica-Prat de la Riba.

Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 12 de gener de 2010.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5551 el 22/01/2010.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2009 / 039003 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.

Annexes.