PU-157 - Modificació puntual de PGM a l'entorn del Mercat del Fondo

Aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 1 d'agost de 2008.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5223 el 26/09/2008.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2008 / 032964 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.

Annexes.