Les escoles bressol municipals formen part del sistema educatiu no obligatori i imparteixen el 1r cicle de l’educació infantil, adreçat a infants d’edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys.

És una etapa de descoberta i adquisició d’aprenentatges on els infants desenvolupen les seves capacitats físiques, afectives, intel·lectuals i socials. Aprenen a relacionar-se amb altres infants i amb les persones adultes,  i s’inicien en l’adquisició de comportaments socials. Avancen en la seva autonomia, treballen hàbits  i comencen a descobrir  l’ús del llenguatge corporal, verbal, matemàtic, musical i plàstic.

Les nostres escoles bressol es fonamenten en  la pedagogia de la vida quotidiana, donant  valor educatiu a totes les situacions del dia a dia.

Són escoles laiques, no sexistes, que treballen la igualtat, el respecte envers els altres i l’entorn, partint dels interessos i les necessitats dels infants. Potencien la integració de la diversitat social i cultural i la participació de les famílies. Fomenten  les tradicions i costums catalanes i fan servir com a llengua vehicular el català.

Tots els centres que constitueixen la xarxa d’escoles bressol municipals de Santa Coloma de Gramenet  s’ajusten a  les condicions regulades per llei. Les escoles estan dotades amb aules adequades a cadascuna de les edats, una sala polivalent i amplis patis. Tots aquests espais estan equipats amb el material didàctic i pedagògic necessari per dur a terme la seva activitat. També disposen de cuina pròpia i ofereixen menús variats i equilibrats, adaptats a cada etapa.

Tots els professionals de les nostres escoles son personal qualificat. El personal docent ha de tenir el títol de mestre especialista en educació infantil o de grau equivalent, o el títol de tècnic superior en educació infantil o de grau equivalent. Cada centre compta amb:

  • 1 director/a
  • 1 educador/a tutor/a per cada grup classe
  • 1 educador/a amb funcions de suport pedagògic per cada dos grups classe
  • Personal de cuina

Les escoles bressol municipals funcionen 11 mesos per curs escolar, de setembre a juliol. El curs escolar es regeix pel que estableix l’Ajuntament pel que fa a l’inici, els períodes de vacances i els dies de lliure disposició.

Horaris:

  • Horari lectiu de 9 a 12 i de 15 a 17h
  • Servei d’acollida de 8 a 9h o de perllongament de 17 a 18h (només s’ofertenhttp://www2.gramenet.cat/ en funció de la demanda)
  • Servei de menjador de 12 a 15h