Logo de l'OMIC

Tornar


En les vendes a domicili, el comprador té dret a retornar lliurement el producte en el termini de 7 dies.  És el denominat dret de revocació.

El dret de revocació permet tornar el producte adquirit sense haver de donar cap explicació, i sense que es pugui exigir cap penalització econòmica ni despesa al comprador, llevat les despeses de devolució.

Recordem, però, que el termini per exercir aquest dret és únicament de 7 dies, a comptar des de la data de recepció del producte. És important, doncs, comunicar al venedor la voluntat de revocar la compra dins d’aquest termini i, a efectes de prova, cal fer-ho sempre per escrit a través de qualsevol mitjà que permeti deixar constància de la seva recepció (correu certificat o burofax amb acusament de recepció). 

Devolució de l’import pagat.

Quan el comprador exerceix correctament el seu dret de revocació, el venedor està obligat a tornar-li totes les quantitats que hagi pagat en el termini de 30 dies. Passat aquest termini, es podran exigir per duplicat.
 

I si la compra s’ha finançat?

Si el consumidor ha finançat l’adquisició del producte a través del propi comerciant o bé d’un tercer que tingui un acord previ amb el comerciant, l’exercici del dret de desistiment implica la resolució del crèdit, sense cap penalització pel consumidor. Cal, però, notificar el desistiment també a l’entitat financera.
 

El document de revocació.

El venedor està obligat a lliurar junt amb el producte un document denominat document de revocació, on constin les dades identificatives i postals del venedor i on el consumidor podrà fer arribar aquest document degudament complimentat si vol desistir de la compra.

Si el venedor incompleix la seva obligació i no fa lliurament del document de revocació, el termini per exercir el desistiment s’amplia a 3 mesos.