Overbooking aeri

Què és l’overbooking?
L’overbooking és la denegació d’embarcament per part de la companyia aèria a passatgers que tinguin un bitllet vàlid i s’hagin presentat a l’hora prevista per embarcar, però que no tinguin seient disponible a l’avió per què la companyia ha venut bitllets per sobre del número de places de l’avió.

Àmbit d’aplicació?
La Unió Europea ha aprovat un reglament sobre els drets dels passatgers aeris afectats per overbooking, cancel·lacions injustificades o grans endarreriments de vols regulars o xàrter que tinguin origen en un aeroport de la UE o que tinguin destí en un aeroport de la UE i siguin d’una companyia comunitària.

Excepcions.
Aquest Reglament no s’aplicarà a passatgers que viatgin gratuïtament o a preu reduït per ofertes que no estiguin directa o indirectament disponibles al públic. No obstant, sí s’aplicarà als passatgers que tinguin bitllets expedits dins de programes comercials d’un transportista aeri o d’un operador turístic.

Quin procediment es segueix en cas d’overbooking?
En primer lloc, la companyia aèria demanarà voluntaris per no agafar aquell vol i els oferirà unes indemnitzacions superiors a les fixades a la normativa.
Si no es presenten voluntaris, la companyia podrà denegar l’embarcament unilateralment a qualsevol passatger.

Quins drets tenen els passatgers afectats per overbooking?
Els passatgers que es vegin impedits d’agafar el vol tindran els següents drets:

a/ Dret a una compensació econòmica automàtica.
Aquesta compensació s’haurà de pagar en metàl·lic, per transferència, xec o, si el passatger ho accepta, mitjançant bonus de viatge o d’altres serveis.

L’import de la compensació variarà en funció del vol:

 • Vols de menys de 1.500 km: 250 euros.
 • Vols dins de la Unió Europea de més de 1.500 km. i resta de vols entre 1.500 i 3.500 km.: 400 euros.
 • Vols de més de 3.500 km.: 600 euros.

Aquestes indemnitzacions podran reduir-se un 50% en cas que es faciliti un transport alternatiu al passatger, sempre i quan arribi al lloc de destí amb una diferència inferior o igual a 2h. pels vols de menys de 1.500 km., de 3 h pels vols intracomunitaris de més de 1.500 km. o resta de vols entre 1.500 i 3.500 km. i de 4h. pels vols de més de 3.500 km.

b/ Dret a la devolució del preu del bitllet o a un transport alternatiu.
A més a més de la compensació econòmica, els usuaris afectats per overbooking tindran dret a triar una de les següents opcions:
b.1/ Devolució en el termini de 7 dies del cost del bitllet en la part del servei no prestat i en la part del servei prestat quan el viatge ja no tingui raó de ser, així com la tornada al punt de partida el més aviat possible.
b.2./ Esperar a què la companyia li faciliti un transport alternatiu el més aviat possible que el condueixi al destí.
b.3./ Canviar el bitllet per una data posterior que convingui al passatger.

c/ Dret d’assistència.
D’altra banda, el passatger afectat per overbooking també tindrà dret a que la companyia aèria li proporcioni menjar i beguda suficient durant el temps d’espera, així com allotjament si és necessari passar la nit a l’aeroport, inclòs el transport a l’hotel.
A més a més, els passatgers tindran dret a realitzar dues trucades telefòniques gratuïtes a qualsevol destí.

Cancel·lació de vol

Què és la cancel·lació d’un vol aeri?
La cancel·lació de vol és la impossibilitat de sortida de l’avió per motius imputables a la companyia o per raons tècniques o força major.

Quins drets tenen els passatgers afectats per cancel·lació de vol?
Els passatgers als quals se’ls hagi cancel·lat el vol tindran els següents drets:

a/ Dret a una compensació econòmica automàtica.
Aquesta compensació s’haurà de pagar en metàl·lic, per transferència, xec o, sempre i quan el passatger ho accepti, mitjançant bonus de viatge o d’altres serveis.
L’import de la compensació variarà en funció del vol:

 • Vols de menys de 1.500 km: 250 euros.
 • Vols dins de la Unió Europea de més de 1.500 km. i resta de vols entre 1.500 i 3.500 km.: 400 euros.
 • Vols de més de 3.500 km.: 600 euros.

Excepcions.
Hi ha uns supòsits en els quals el passatger no tindrà dret a aquesta indemnització. Aquests supòsits són:
1.- En cas de força major demostrada per la companyia.
2.- Si la companyia informa de la cancel·lació del vol als usuaris amb dues setmanes d’antelació a la data de sortida.
3.- Si la companyia informa als usuaris de la cancel·lació del vol entre dues setmanes i set dies hàbils abans de la data de sortida, sempre i quan els ofereixi un transport alternatiu que arribi al lloc de destí, com a màxim, amb 4 hores de retard.
4.- Si la companyia informa als usuaris de la cancel·lació amb menys de 7 dies abans de la sortida, sempre i quan els ofereixi un transport alternatiu que arribi al lloc de destí, com a màxim, amb 2 hores de retard.

b/ Dret a la devolució del preu del bitllet o a un transport alternatiu.
A més a més de la compensació econòmica, els usuaris afectats per una cancel·lació aèria tindran dret a triar una de les següents opcions:

b.1/ Devolució en el termini de 7 dies del cost del bitllet en la part del servei no prestat i en la part del servei prestat quan el viatge ja no tingui raó de ser, així com la tornada al punt de partida el més aviat possible.
b.2/ Esperar a què la companyia li faciliti un transport alternatiu el més aviat possible que el condueixi al destí.
b.3/ Canviar el bitllet per una data posterior que convingui al passatger.

c/ Dret d’assistència.
D’altra banda, el passatger afectat per una cancel·lació de vol també tindrà dret a que la companyia aèria li proporcioni menjar i beguda suficient durant el temps d’espera, així com allotjament si és necessari passar la nit a l’aeroport, inclòs el transport a l’hotel.
A més a més, els passatgers tindran dret a realitzar dues trucades telefòniques gratuïtes a qualsevol destí.

Endaderriment de vol

Què es considera endarreriment del vol?
L’endarreriment del vol es produeix quan l’avió no surt a l’hora prevista.

En quins casos el passatger té dret a exigir una indemnització?
Per tal que l’endarreriment doni dret als passatgers a exigir una indemnització, cal que el temps d’espera superi uns marges que fixa la normativa.

 • En els vols de menys de 1.500 km., l’endarreriment haurà de ser de 2 h. o més.
 • En els vols de dins de la UE de més de 1.500 km. o la resta de vols entre 1.500 i 3.500 km., l’endarreriment haurà de ser de 3 h. o més.
 • En els vols superiors a 3.500 km., l’endarreriment haurà de ser de 4h. o més.

A quina indemnització té dret el passatger en aquests casos d’endarreriment?
a/ Dret d’assistència.
El passatger té dret a que la companyia aèria li proporcioni menjar i beguda suficient durant el temps d’espera, així com allotjament si és necessari passar la nit a l’aeroport, inclòs el transport a l’hotel.
A més a més, els passatgers tindran dret a realitzar dues trucades telefòniques gratuïtes a qualsevol destí.

b/ Dret a devolució del cost del bitllet
Només si l’endarreriment és superior a 5 hores, els passatgers tindran dret a que els sigui tornat el cost del bitllet en la part del servei no prestat i en la part de servei prestat quan el viatge ja no tingui raó de ser i, a més a més, tindran dret a un vol que els porti al punt de partida el més aviat possible.

Canvi de classe

Si en el moment d'embarcar a l'avió es canvia a un passatger a un seient de classe superior a la que tenia reservada, no se li podrà cobrar cap suplement.

Per contra, si es canvia a un passatger a un seient de classe inferior a la que tenia reservada, la companyia haurà de compensar-lo, com a màxim, en els 7 dies següents amb els següents imports:

 • Vols de menys de 1.500 km.: 30% del preu de bitllet.
 • Vol dins de la Unió Europea de més de 1.500 km. i resta de vols entre 1.500 i 3.500 km.: 50% del preu del bitllet.
 • Vols de més de 3.500 km.: 75% del preu del bitllet.
Logo de l'OMIC

Tornar