Logo de l'OMIC

Tornar


L’entrada en vigor de la Llei 28/2005, de 26 de desembre coneguda com la “llei antitabac”, ha modificat la regulació de la venda de tabac, ja que només permet la  seva venda, fora de la xarxa dels estancs, mitjançant màquines expenedores que compleixin amb uns determinats requisits molt estrictes sobre la seva ubicació, les advertències sanitàries i la prohibició d’ús als menors d’edat. 

En aquest punt en particular, la llei estableix que “(...) per a garantir l’ús correcte d’aquestes màquines, hauran d’incorporar els mecanismes tècnics adequats que permetin impedir l’accés als menors d’edat (...), i dóna el termini d’un any des de la seva entrada en vigor per adaptar les màquines existents en el mercat. Aquest termini es va exhaurir el dia 1 de gener de 2007.

Ara bé, quins són els mecanismes tècnics concrets que han d’incorporar aquestes màquines per impedir el seu accés als menors d’edat?

El Comissionat per al Mercat de Tabac, que és l’organisme competent en aquesta matèria, va dictar una resolució en data 20 de setembre de 2006 que dóna resposta a aquesta qüestió i estableix, literalment, que:
 

“(...) Primer. El sistema de control de venda a distància ha d’estar integrat en el funcionament de la màquina i no ha de ser només un interruptor de connexió/desconnexió. El control de la venda a distància podrà realitzar-se mitjançant:

1.       Cable amb interruptor/selector: la màquina estarà connectada mitjançant un cable a un interruptor/selector situat a l’abast del responsable del local.

2.       Receptor/emisor radiofreqüència: la màquina està connectada mitjançant un emissor i un receptor de radiofreqüència. Aquesta connexió haurà de ser unívoca i de tal forma que la personalització entre el comandament a distància i la màquina ha de fer-se internament a la màquina, de tal manera que s’eviti la seva manipulació externa.

 Segon.  La màquina en repòs ha de mostrar un missatge indicant que està bloquejada i s’haurà de sol·licitar l’activació al responsable de l’establiment. Aquesta indicació pot fer-se mitjançant una  pantalla alfanumèrica o mitjançant un llum amb un text associat.

Tercer. L’habilitació de la màquina ha de fer-se per una persona autoritzada del local, una vegada comprovada la majoria d’edat del client.

Quart. Una vegada finalitzada l’operació de venda a distància o quan es premi el botó de recuperació, la màquina ha de quedar novament inhibida. (...)”

 

D’aquesta manera, en l’actualitat, totes les màquines existents en el mercat han d’estar adaptades a aquests requisits, i el fabricant, l’importador o l’instal·lador autoritzat haurà de proveir d’un certificat que especifiqui que els compleixen.

Per últim, cal recordar que la normativa considera com a infracció sancionable el fet que les màquines no disposin del mecanisme adequat d’activació o posada en marxa per part del titular de l’establiment, i estableix, en aquest cas, una responsabilitat solidària entre el fabricant, l’importador, el distribuïdor i l’explotador.