Logo de l'OMIC

Tornar


Plaques d’identificació.

Tots els establiments de restauració han d’exhibir obligatòriament en lloc visible una placa homologada que inclogui el número de registre de l’establiment i el codi d’identificació fiscal, i que els identifiqui com a:

  • Restaurants (R): establiments que disposen de cuina i servei de menjador per tal d’oferir àpats al públic, mitjançant preu, per ser consumits en el mateix local.
  • Bar (B) : establiments que disposen de barra i que també poden disposar de servei de taula, si s’escau, per proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes acompanyades o no de tapes i entrepans.
  • Restaurant-bar (RB): establiments que ofereixen els serveis de restaurant i els de bar.

 

Preus

En els bars i en els restaurants els preus són lliures però sempre s’ha de donar la màxima publicitat.

Els restaurants i restaurants-bars estan obligats a exhibir la llista de preus, redactada almenys en català, tant a l’interior com a l’exterior del local. A més a més, han de presentar la carta de preus dels plats i els vins, redactada almenys en català, en el moment d’oferir els serveis als clients.

Els bars només han d’exhibir la llista de preus a l’interior del local, de manera visible.

Els preus seran globals i han d’especificar si inclouen l’impost corresponent o es cobra a part.

Cal saber que està prohibit cobrar conceptes com reserva, coberts, taula o similars.

Factures

Els restaurants i els restaurants-bars, pel que fa als àpats, han d’expedir factures obligatòriament, on es facin constar els diferents conceptes amb els seus respectius preus per separat i en escriptura intel·ligible per al client, i no es poden cobrar serveis o conceptes no sol·licitats per aquest. A les factures dels menús només s’ha de fer constar la seva identificació i el seu preu global.

Els bars han d’expedir únicament un tiquet.

Menú.

Els restaurants i els restaurants-bar no estan obligats a oferir un menú. Ara bé, si l’ofereixen, s’entén que el menú ha d’incloure, sota un preu global, el pa, una beguda i les postres.

El client que sol·liciti un menú està obligat al pagament íntegre del preu establert, encara que renunciï a consumir alguns dels components d’aquest.

Fulls de reclamació.

Tots els establiments de restauració estan obligats a tenir fulls oficials de reclamació a disposició dels clients i a anunciar-ne la seva existència de forma visible a l’interior de l’establiment.